Варикоцеле у дітей. Історія та сучасний стан проблеми (огляд літератури)

Дігтяр, В.А. and Вернігора, Д.Г. (2021) Варикоцеле у дітей. Історія та сучасний стан проблеми (огляд літератури). Хірургія дитячого віку = Paediatric surgery. Ukraine = Хирургия детского возраста, 1 (70). pp. 68-73. ISSN 2521-1358 (Online); 2304-0041 (Print)

[img] Text
231321-Текст статті-528483-1-10-20210512.pdf

Download (453kB)
Official URL: http://psu.med-expert.com.ua/index

Abstract

Наведено огляд літератури щодо проблеми варикоцеле в дітей. Розглянуто історичні дані та питання етіопатоґенезу, епідеміології, діагностики, а також результатів лікування. Діагностична методика виявлення варикоцеле залишалася незмінною до XX ст. і складалася з візуального огляду та пальпації з маневром Valsava та без, але з появою контрастної венографії, ультразвукового обстеження і термографії діагностичні методики зазнали значних змін. Протягом тривалого часу флебографія вважається «золотим стандартом» діагностики варикоцеле. Але великим недоліком цієї процедури є її висока інвазивність. Ультразвукова діагностика з допплерівським картируванням дала новий поштовх діагностиці варикоцеле за рахунок малоінвазивності та доступності. G. Liguori, C. Trombetta у своїй роботі показали, що оперативне лікування варикоцеле слід починати вже при зменшенні яєчка понад 20%, або 2 ml від об’єму, при ультразвуковому обстеженні. Також візуалізація рефлюкса в насіннєву вену більш специфічна при ультразвуковому дослідженні. G. Sigmund та співавт. ввели концепцію stop-type, shunt-type рефлюкса в насіннєву вену. Але все ж таки в разі нез’ясованого рецидивного варикоцеле тільки антеградна венографія може дати достатньо інформації. Також висвітлено класичні та альтернативні варіанти хірургічного лікування варикоцеле в дітей. На сьогодні з упевненістю можна вважати, що лікування варикоцеле увійшло в епоху сучасної доказової медицини. Велика кількість досліджень свідчить про те, що при розширенні гроноподібного сплетіння з’являється прогресуючий шкідливий вплив на тканину яєчка і приводить до погіршення показників сперми. Методи, застосовувані під час корекції варикоцеле, раніше були травматичними, але сучасна хірургія принесла багато інноваційних технологій та методів хірургічної корекції. Крім того, з’явилися вражаючі розробки бімолекулярних і функціональних тестів сперми. Водночас велика кількість наукових повідомлень та робіт із приводу різних методів хірургічного лікування варикоцеле викликає ряд питань щодо ефективності й доцільності останніх. На сьогодні «золотим стандартом» хірургічного лікування варикоцеле вважається мікрохірургічна субінгвінальна варикоцелектомія, але значним недоліком цієї операції є часте пошкодження тестикулярної артерії та лімфатичних судин. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом знайдення інтраопераційного способу візуалізації тестикулярної артерії та лімфатичних судин і їх захисту. A literature review on the subject of varicocele in children which include historical data and question about: etiopathogenesis, epidemiology, diagnostics, treatment and long-term outcomes. The diagnostic method of varicocele unchanged until the XX century and consisted of visual examination and palpation with or without Valsava maneuver. But after entering in diagnostic protocol contrast venography, thermography of testis and ultrasound examination, this protocol have significant changes. For a long time, phlebography has been considered the «gold standard» for the diagnosis of varicocele. But the big disadvantage of this procedure is high invasiveness. Doppler ultrasound mapping has given a new impuls to the diagnosis of varicocele due to minimally invasive and accessible. G. Liguori, C. Trombetta in their work showed that surgical treatment of varicocele should begin when the testicle size is reduced by more than 20%, or 2 ml of volume in ultrasound examination. Also, the visualization of reflux into the seminal vein is more specific in the ultrasound examination. G. Sigmund et al. introduced the concept of stop-type, shunt-type reflux into the seminal vein. However, in the case of unexplained recurrent varicocele, only antegrade venography can provide sufficient information. The review presents the classic and alternative surgical treatments of varicocele in children. Today it is safe to say that the treatment of varicocele has entered to the era of modern evidence-based medicine. A large number of studies indicate that the expansion of the testicular plexus has a progressive detrimental effect on testicular tissue and leads to a deterioration in sperm count. The methods witch used to correct varicocele earlier was traumatic, but modern surgery has brought many innovative technologies and methods of surgical correction. In addition, there have been impressive developments in bimolecular and functional sperm tests. Nowdays gold standard of surgical treatment varicocele is microsurgical subgingival varicocelectomy but this operation has one big disadvantage. This is possible damage of the testicular artery. The solution of this problem can be obtained by finding new intraoperative way of visualization and defending testicular artery and lymphatic vessels. Представлен обзор литературы относительно проблемы варикоцеле у детей. Рассмотрены исторические данные и вопросы этиопатогенеза, эпидемиологии, диагностики, лечения, а также отдаленных результатов лечения. Диагностическая методика выявления варикоцеле оставалась неизменной до XX в. и состояла из визуального осмотра и пальпации с маневром Valsava и без, но с появлением контрастной венографии, ультразвукового обследования и термографии диагностические методики претерпели значительные изменения. В течение длительного времени флебография считается «золотым стандартом» диагностики варикоцеле. Но большим недостатком этой процедуры является ее высокая инвазивность. Ультразвуковая диагностика с допплеровским картированием дала новый толчок диагностике варикоцеле за счет малоинвазивности и доступности. G. Liguori, C. Trombetta в своей работе показали, что оперативное лечение варикоцеле следует начинать уже при уменьшении яички более 20%, или 2 ml от объема, при ультразвуковом обследовании. Также визуализация рефлюкса в семенную вену более специфическая при ультразвуковом исследовании. G. Sigmund и соавт. ввели концепцию stop-type, shunt-type рефлюкса в семенную вену. Но все же в случае неясного рецидивного варикоцеле только антеградная венография может дать достаточно информации. Освещены классические и альтернативные варианты хирургического лечения варикоцеле у детей. На сегодня c уверенностью можно считать, что лечение варикоцеле вошло в эпоху современной доказательной медицины. Большое количество исследований свидетельствует о том, что при расширении лозоподобного сплетения появляется прогрессирующее вредное воздействие на ткань яичка, что приводит к ухудшению показателей спермы. Методы, применяемые при коррекции варикоцеле, ранее были травматичными, но современная хирургия привнесла много инновационных технологий и методов хирургической коррекции варикоцеле. Кроме того, появились впечатляющие разработки бимолекулярного и функциональных тестов спермы. В то же время большое количество научных сообщений и робот по поводу разных вариантов хирургического лечения варикоцеле вызывает ряд вопросов относительно эффективности и целесообразности последних. В настоящие время «золотым стандартом» хирургического лечения варикоцеле является микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия, но ее огромным недостатком остается частое поражение тестикулярной артерии и лимфатических сосудов. Решение этой проблемы можно получить путем изобретения интраоперационного способа визуализации и защиты тестикулярной артерии и лимфатических сосудов.

Item Type: Article
Additional Information: For citation: Dihtiar VA, Vernihora DH. (2021). Varicocele in children and adolescents. History and current view and state of problem (literature review). Paediatric Surgery.Ukraine. 1(70):68-73; doi 10.15574/PS.2021.70.68.
Uncontrolled Keywords: варикоцеле, мікрохірургічна субінгвінальна варикоцелектомія, діти; varicocele, microsurgical subgingival varicocelectomy, children; варикоцеле, микрохирургическая субингвинальная варикоцелэктомия, дети.
Subjects: Pediatric surgery
Divisions: Departments > Department of Pediatric surgery, Traumatology and Orthopedics
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 01 Jun 2021 14:26
Last Modified: 01 Jun 2021 14:26
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6590

Actions (login required)

View Item View Item