Досвід організації комплексного практично-орієнтованого іспиту зі спеціальності “Стоматологія” за принципами OSCE

Перцева, Т.О. and Шпонька, І.С. and Гудар'ян, О.О. and Фастовець, О.О. (2018) Досвід організації комплексного практично-орієнтованого іспиту зі спеціальності “Стоматологія” за принципами OSCE. Медична освіта, № 2. pp. 82-85. ISSN 1681-2751

[img]
Preview
Text
document1.pdf

Download (136kB) | Preview

Abstract

Мета роботи – висвітлити значення впровадження принципів OSCE для забезпечення адекватного підходу до контролю рівня компетентностей під час комплексного практично-орієнтованого іспиту зі стоматології. Основна частина. Впровадження комплексного практично-орієнтованого екзамену (OSCE) дозволяє здійснити перевірку готовності випускника на реальному об’єкті майбутньої професійної діяльності (людині) до виробничих функцій, які важко оцінити методом стандартизованого тестування. Впровадження симуляційних технологій у навчальний процес ДЗ “ДМА” допомагає вирішенню проблеми недостатньої кількості тематичних пацієнтів. Симуляційне обладнання дозволяє відтворити елементи OSCE, та знизити варіативність оцінки осіб, що екзаменуються. Стандартизація клінічних ситуацій із застосуванням методу кейс-стаді забезпечує повну ідентичність завдань, які дають студентам під час атестації, а перевірка комунікативних навичок проводиться екзаменатором, який одночасно виконує функцію імітатора. Демонстрацію рівня засвоєння основних умінь та практичних навичок зі стоматологічних спеціальностей студент здійснює на фантомах-тренажерах. Оцінювання студентів проводиться за загальноприйнятою методикою. Висновки. Застосування принципів об’єктивного структурованого клінічного екзамену (OSCE) та елементів симуляційного навчання забезпечує високу ефективність контролю засвоєння “компетентностей” майбутнього фахівця та рівня оволодіння практичними навичками зі стоматологічних дисциплін. Залучення імітаторів у сукупності із застосуванням фантомів-тренажерів дозволяє удосконалити комплексний практично-орієнтований іспит зі стоматології. The aim of the work – to highlight the importance of implementing the OSCE principles to ensure an adequate approach to controlling the level of competences in an integrated practical-oriented exam for speciality “Stomatology”. The main body. The implementation of an objective structured clinical examination (OSCE) allows you to check the level of preparation of a graduate student to a future professional activity (work with patient) that is difficult to assess by standardized testing. The usage of simulation technologies in the educational process of the SI “DMA” helps to solve the problem of insuf cient number of thematic patients. The simulation equipment allows you to recreate the OSCE elements, and reduce the variability in the assessment of examiners. The standardization of clinical situations using the case-practice method ensures the full identity of the tasks that are provided to students during the certi cation process, and the testing of communicative skills is carried out by an examiner, who simultaneously performs the function of the simulator. Demonstration by a student of the level of mastering of basic skills and practical skills from dental specialties is carried out on phantom-simulators. Assessment of students is carried out according to the generally accepted methodology. Conclusions. The application of the principles of an objective structured clinical examination (OSCE) and elements of simulation training provides a high level of effectiveness in monitoring the mastery of the “competence” of a future specialist and the level of mastery of practical skills in Stomatology disciplines. Involvement of simulators in combination with the use of phantom simulators allows to improve the complex practical-oriented examination in stomatology.

Item Type: Article
Additional Information: Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ” DOI 10.11603/ME.2414-5998.2018.2.8959
Uncontrolled Keywords: стоматологія; об’єктивний структурований клінічний екзамен; симуляційне навчання; практичні навички; stomatology (dentistry); objective structured clinical examination; simulation training; practical skills.
Subjects: Medicine. Education
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine 1 (formerly - Faculty Therapy and Endocrinology)
Departments > Department of Operative Dentistry, Periodontology and Implantology
Departments > Department of Orthopedic Dentistry
Departments > Department of Pathological Anatomy and Forensic Medicine
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 26 Nov 2018 15:05
Last Modified: 26 Nov 2018 15:05
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/3600

Actions (login required)

View Item View Item