Огляд галузевої нормативної бази перебудови вищої медичної освіти на початку ХХІ сторіччя у Великій Британії

Магрламова, К.Г. and Слюсар, Н.О. (2019) Огляд галузевої нормативної бази перебудови вищої медичної освіти на початку ХХІ сторіччя у Великій Британії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, № 64 (Т. 1). pp. 144-147. ISSN 1992-5786

[img]
Preview
Text
31.pdf

Download (204kB) | Preview
Official URL: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/

Abstract

Динамічний процес суспільного розвитку тісно пов’язаний зі швидкими змінами кількісних параметрів національних систем освіти та оновленням державних програм підготовки майбутніх працівників. Протягом останніх років професійна освіта і підготовка стали одним із найшвидше розвинутих секторів економіки західних країн. Значний інтерес щодо досліджуваного питання становить досвід Великої Британії, де підготовка майбутніх лікарів здійснюється відповідно до світових стандартів та спрямована на формування професійної еліти суспільства. Не дивлячись на трансформаційні зрушення в Європейському Союзі у зв’язку з Brexit, що відбувається у Великій Британії, престиж британських університетів серед молоді як Західної, так і Східної Європи залишається високим. Варто вказати на перші місця вищих навчальних закладів Великобританії серед світових рейтингів: Академічного рейтингу світових університетів (Academic Ranking of World Universities), QS-рейтингу та інших. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх лікарів відповідно до світових і загальноєвропейських стандартів з метою посилення конкурентоспроможності вітчизняної вищої медичної освіти, оптимізації умов для міжнародної мобільності студентів-медиків на вітчизняному та міжнародному ринках праці зумовлені проголошенням Україною курсу на євроінтеграцію. Одним із можливих шляхів запровадження якісних змін у професійній підготовці майбутніх лікарів є врахування галузевої нормативної бази перебудови вищої медичної освіти. Для Великобританії є характерною розвинена система набуття кваліфікації. Навчання молоді здійснюється відповідно до державної програми «Професійна підготовка молоді», призначеної для випускників середньої школи. Метою програми є поглиблена підготовка молоді. Випускники атестуються за чотирма показниками: відповідність вимогам вузької спеціалізації та кваліфікаційним вимогам професії, вміння застосовувати знання в нових умовах, ділові якості. Сучасний підхід до підготовки та перепідготовки трудового потенціалу, який використовується в британській освіті, характеризується різноманітністю змісту, форм і методів роботи. У Великобританії стажування на підприємствах у рамках державної «Програми надання допомоги молоді» доповнюється теоретичними семінарами на спеціальних курсах. Для заохочення працівників до навчання в досліджуваній країні використовуються економічні, адміністративні та моральні чинники. The dynamic process of social development is closely linked to the rapid changes in the quantitative parameters of national education systems and the updating of public training periods for the future employees. During the last years, vocational education and training have become one of the fastest developed sectors of the economy of western countries. Great interest in this subject and the experience of the UK, where the preparation of the future doctors is carried out in accordance with world standards and aimed at the formation of a professional elite of society. In spite of the transformational developments in the European Union in connection with Brexit, which is taking place in the UK, the prestige of British universities among young people in both Western and Eastern Europe remains high. It is worth pointing out the top UK universities in the world rankings: Academic Ranking of World Universities, QS Rankings, and others Improving the quality of the professional training of future doctors in accordance with the world and the European standards in order to increase the competitiveness of vocational higher medical education, optimizing the conditions for international mobility of medical students in the state and international labor markets is conditional on Ukraine declaring a course on European integration. One of the possible ways to introduce the qualitative changes in the training of future doctors is to take into account the sectoral regulatory framework for the restructuring of higher medical education. For the UK there is a characteristic in advanced qualification system. Youth education is carried out in accordance with the state program “Professional Youth Training”, designed for the high school graduates. The purpose of the program is the in-depth training of the young people. Graduates are certified according to four indicators: compliance with the requirements of the narrow specialization and the qualification requirements of the profession, the ability to apply knowledge in new conditions and business qualities. The modern approach such as training and retraining of labor potential is used in British education and it is characterized by a variety of content, forms and methods of work. In the UK, the internships at enterprises within the framework of the state “Youth Assistance Program” are supplemented by theoretical seminars at special courses. To encourage the employees to study in UK were used economic, administrative and moral factors.

Item Type: Article
Additional Information: DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.64-1.29
Uncontrolled Keywords: вища медична освіта, майбутні лікарі, нормативна база, організація професійної підготовки, організація підготовки лікаря; future physicians, higher medical education, organization of doctor’s training, state programs, organization of vocational training.
Subjects: Medicine. Education
Divisions: Departments > Department of Language Training
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 16 Oct 2019 07:22
Last Modified: 16 Oct 2019 07:22
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/4373

Actions (login required)

View Item View Item