Новітні технології у веденні дітей раннього віку

Абатуров, О.Є. and Агафонова, О.О. and Харшман, В.П. and Токарєва, Н.М. (2020) Новітні технології у веденні дітей раннього віку. Здоров’я дитини = Zdorov’e Rebenka, Т. 15 (№ 2). pp. 53-58. ISSN 2224-0551 (print), 2307-1168 (online)

[img]
Preview
Text
Новітні технології у веденні дітей.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://childshealth.zaslavsky.com.ua/

Abstract

У статті наведено інноваційний метод вирішення проблеми моніторингу стану здоров’я дитини й профілактики розвитку інфекційних і неінфекційних захворювань — упровадження в лікарську практику інтегрованої системи Guarders® (виробник «Палма Груп С.А.», Фрібург, Швейцарія), що складається з мобільних додатків Guarders® apps. і системи скринінгу сечі Guarders® MiniLab®. Система Guarders® вирішує проблему якості надання медичної допомоги за рахунок підвищення взаємодії між лікарем і батьками пацієнта. За допомогою безкоштовних мобільних додатків Guarders® Baby Pass® Pro (для лікарів) і Guarders® Baby Pass® (для батьків пацієнта) здійснюється постійне тривале дистанційне спостереження лікаря за станом здоров’я дитини. Доведено, що саме скринінг у даний час є найбільш оптимальним методом раннього виявлення інфекційних та неінфекційних захворювань. Для вирішення зазначеної проблеми перспективним є застосування в домашніх умовах комплекту Guarders® MiniLab® для проведення швидкого (за 1 хвилину) скринінгового аналізу сечі в дітей раннього віку, за допомогою якого надається можливість оцінки 8 показників: рН сечі, екскреції: нітритів, кетонів, глюкози; показника питомої ваги сечі, наявності лейкоцитурії, еритроцитурії і протеїнурії. Зазначено, що Guarders® MiniLab® містить спеціальний елемент для забору й зберігання сечі, вбудований у діагностичний підгузок Guarders®, що не має аналогів у світі. Збір сечі є безболісним і може бути виконаний у будь-який час із подальшим скануванням, зберіганням і передачею результатів аналізу сечі лікарю за допомогою мобільних додатків Guarders®. Вірогідність і надійність технології Guarders® MiniLab® підтверджена даними клінічних досліджень і становить від 94 до 100 % порівняно з традиційним аналізом; її застосування є економічно обґрунтованим для батьків, державних лікувальних установ і страхових компаній. Наведено результати клінічної апробації системи Guarders®, що проводилась у поліклінічних відділеннях шести регіонів України (Харків, Полтава, Київ, Дніпро, Одеса, Львів). Визначено, що при комплексному використанні в дітей перших 2 років життя вона є легким та інформативним інструментом, що дозволяє швидко провести скринінговий аналіз сечі й виявити відхилення від норми за такими показниками, як рівень кетонів, нітритів, глюкози, рН. В статье представлен инновационный метод решения проблемы мониторинга состояния здоровья и профилактики развития инфекционных и неинфекционных заболеваний — внедрение во врачебную практику интегрированной системы Guarders® (производитель «Палма Групп С.А.», Фрибург, Швейцария), состоящей из мобильных приложений Guarders® apps. и системы скрининга мочи Guarders® MiniLab®. Система Guarders® решает проблему качества оказания медицинской помощи за счет повышения взаимодействия между врачом и родителями пациента. С помощью бесплатных мобильных приложений Guarders® Baby Pass® Pro (для врачей) и Guarders® Baby Pass® (для родителей пациента) осуществляется постоянное длительное дистанционное наблюдение врача за состоянием здоровья ребенка. Показано, что именно скрининг в настоящее время является наиболее оптимальным методом раннего выявления инфекционных и неинфекционных заболеваний. Для решения указанной проблемы перспективным является применение в домашних условиях комплекта Guarders® MiniLab® для проведения быстрого (за 1 минуту) скринингового анализа мочи у детей раннего возраста, с помощью которого предоставляется возможность оценки 8 показателей: рН мочи, экскреции: нитритов, кетонов, глюкозы; показателя удельного веса мочи, наличия лейкоцитурии, эритроцитурии и протеинурии. Отмечено, что Guarders® MiniLab® содержит специальный элемент для забора и хранения мочи, который встроен в диагностический подгузник Guarders®, не имеющий аналогов в мире. Сбор мочи является безболезненным и может быть выполнен в любое время с последующим сканированием, хранением и передачей результатов анализа мочи врачу с помощью мобильных приложений Guarders®. Достоверность и надежность технологии Guarders® MiniLab® подтверждена данными клинических исследований и составляет от 94 до 100 % по сравнению с традиционным анализом мочи; ее применение является экономически обоснованным для родителей, государственных лечебных учреждений и страховых компаний. Представлены результаты клинической апробации системы Guarders®, которая проводилась в поликлинических отделениях шести регионов Украины (Харьков, Полтава, Киев, Днепр, Одесса, Львов). Выявлено, что ее комплексное использование для детей первых 2 лет жизни является информативным инструментом, позволяющим быстро провести скрининговый анализ мочи и выявить отклонения от нормы по таким показателям, как уровень кетонов, нитритов, глюкозы, рН. The article presents an innovative method for solving the problem of monitoring the health of the child and the prevention of infectious and non-communicable diseases — introduction into the medical practice of Guarders® integrated system (manufacturer is Palma Group SA, Fribourg, Switzerland), consisting of Guarders® mobile applications and Guarders® MiniLab systems for urine screening. The Guarders® system addresses the quality of care by enhancing physician-parent interaction. The Guarders® Baby Pass® Pro (for doctors) and Guarders® Baby Pass® (for the patient’s parents) free mobile applications provide ongoing, long-term, remote monitoring of child’s health by physician. It is proved that screening is currently the most optimal method of early detection of infectious and non-communicable diseases. To address this problem, it is promising to use the Guarders® MiniLab® kit at home for rapid (1 minute) urine screening in young children, which provides the ability to evaluate 8 indicators: urine pH, excretion: of nitrites, ketones, glucose; urinary specific gravity, leukocyturia, erythrocyturia and proteinuria. Guarders® MiniLab® is described to contain a special urine collection and storage unit that is integrated into the Guarders® Diagnostic Diaper, which has no analogues in the world. Urine collection is painless and can be performed at any time with the subsequent scanning, storage and transfer of urine test results to physician using Guarders® mobile applications. The accuracy and reliability of Guarders® MiniLab® technology is confirmed by clinical trial data, ranging from 94 to 100 % over traditional urine testing, and is cost-effective for parents, state healthcare provi­ders, and insurance companies. The clinical testing of Guarders® system, which was conducted in polyclinic departments of six regions of Ukraine (Kharkiv, Poltava, Kyiv, Dnipro, Odesa, Lviv), is presented. It is determined that its comprehensive use in children of the first 2 years of life is an easy and informative tool that allows conducting urgent screening analysis of urine and detecting deviations from the norm of indicators such as the level of ketones, nitrites, glucose, pH.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: діти; скринінг; інноваційна система Guarders®; мобільні додатки: Guarders® Baby Pass® Pro (для лікарів) і Guarders® Baby Pass® (для батьків пацієнта); комплект Guarders® MiniLab®; діагностичний підгузок Guarders® дети; скрининг; инновационная система Guarders®; мобильные приложения: Guarders® Baby Pass® Pro и Guarders® Baby Pass®; комплект Guarders® MiniLab®; диагностический подгузник Guarders® children; screening; innovative Guarders® system; mobile applications: Guarders® Baby Pass® Pro (for doctors) and Guarders® Baby Pass® (for patient’s parents); Guarders® MiniLab® Kit; Guarders® Diagnostic Diaper
Subjects: Pediatrics
Divisions: Departments > Department of Pediatrics 1 and medical genetics (formerly - Faculty Pediatrics and Medical Genetics)
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 26 May 2020 11:50
Last Modified: 12 Sep 2022 10:11
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5410

Actions (login required)

View Item View Item