Хірургічне лікування стійких контрактур міжфалангових суглобів пальців кисті

Науменко, Л.Ю. and Костриця, К.Ю. and Маметьєв, А.О. (2020) Хірургічне лікування стійких контрактур міжфалангових суглобів пальців кисті. Вісник ортопедії, травматології та протезування, № 1. pp. 54-64. ISSN 0132-2486

[img]
Preview
Text
9.pdf

Download (698kB) | Preview

Abstract

Актуальність. Лікування наслідків внутрішньосуглобових пошкоджень пальців кисті до теперішнього часу залишається однією з проблем, яка потребує подальшого вирішення. Мета роботи. Покращити результати хірургічного лікування після травматичних стійких контрактур міжфалангових суглобів пальців кисті. Матеріали і методи. З метою оцінки ефективності запропонованого лікувального підходу було проаналізовано результати лікування 77 хворих із післятравматичними контрактурами суглобів пальців. Пацієнти лікувались згідно з запропонованою клініко-реабілітаційною програмою, проводився аналіз показників до початку лікування, через 3 місяці та 1 рік після лікування із застосуванням бальної системи оцінки функціонального стану кисті і шкали QuickDASH. Результати та їх обговорення. За результатами аналізу 77 пацієнтів із наслідками травм міжфалангових суглобів за 2 системами оцінки функції міжфалангових суглобів було виявлено, що хірургічне лікування тяжких і середньої тяжкості артрогенних контрактур із використанням способу дистракційної артропластики і коригуючих остеотомій забезпечує покращення функціональних результатів за рахунок досягнення конгруентних взаємовідносин у суглобах та мобілізації зв’язкового апарату. Висновки. Комплексне лікування згідно з запропонованою клініко-реабілітаційною програмою дозволяє збільшити кількість найближчих позитивних результатів в основних підгрупах обох груп до 22 (68,8%) проти 5 (11,1%) у підгрупах порівняння (р<0,001) згідно з бальною шкалою оцінки та відмінних і хороших результатів згідно зі шкалою QuickDASH, до 20 (62,5%) 12 (37,5%) проти 1 (2,2%) і 41 (91,1%) випадків, відповідно (р<0,001). При вивченні віддалених результатів хірургічного лікування артрогенних контрактур міжфалангових суглобів отримані позитивні результати у 37 (63,8%) пацієнтів, задовільні – у 20 (34,5%), незадовільні – в 1 (1,7%) хворого згідно з бальною шкалою оцінки та 27 (46,6%) відмінних, 30 (51,7%) хороших і 1 (1,7%) задовільний результат згідно зі шкалою QuickDASH. Relevance. The treatment of the consequences of intraarticular injuries of fingers is still one of the problems that requires further solution. Objective: to improve the results of surgical treatment of post-traumatic persistent contractures of the interphalangeal joints of the fingers. Materials and Methods. To analyze the effectiveness of the proposed treatment approach, the results of treatment of 77 patients with posttraumatic contractures of finger joints were analyzed. Patients were treated according to the proposed clinical rehabilitation program; indicators were analyzed before treatment, 3 months and 1 year after treatment using a point system for assessing the functional state of the hand and the QuickDASH scale. Results. According to the results of the analysis of 77 patients with the consequences of injuries of the interphalangeal joints using 2 systems for assessing the function of the interphalangeal joints, it was found that treatment of severe and moderate arthrogenic contractures with the method of distraction arthroplasty and corrective osteotomy improves functional results by achieving congruent relationships in joints and mobilization of the ligamentous apparatus. Conclusions. Comprehensive treatment according to the proposed clinical rehabilitation program allows to increase the number of immediate positive results in the main subgroups of both groups to 22 (68.8%) versus 5 (11.1%) in the comparison subgroups (p<0.001) on a rating scale, and excellent and good results on the QuickDASH scale up to 20 (62.5%) and 12 (37.5%) versus 1 (2.2%) and 41 (91.1%) cases, respectively (p<0.001). When studying the long-term results of surgical treatment of arthrogenic contractures of the interphalangeal joints, positive results were obtained in 37 (63.8%) patients, satisfactory in 20 (34.5%) and unsatisfactory in 1 (1.7%) case according to the rating scale; 27 (46.6%) excellent, 30 (51.7%) good and 1 (1.7%) satisfactory results showed QuickDASH scale.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.37647/0132-2486-2020-104-1-54-64
Uncontrolled Keywords: міжфаланговий суглоб пальця кисті, контрактура, хірургічне лікування, дистракційна артропластика, коригуюча остеотомія. interphalangeal joint of the finger, contracture, surgical treatment, distraction arthroplasty, corrective osteotomy. межфаланговый сустав пальца кисти, контрактура, хирургическое лечение, дистракционная артропластика, корригирующая остеотомия.
Subjects: Traumatology and Orthopedics
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Medical and Social Expertise and Rehabilitation FPE
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 15 Jun 2020 12:04
Last Modified: 15 Jun 2020 12:04
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5455

Actions (login required)

View Item View Item