ТРІУМФ-3: антигіпертензивна терaпія в Україні – оптимізація артеріального тиску у фoкусі. Використання потрійної фіксованої комбінації антигіпертензивних засобів у практиці сімейного лікаря

Лутай, М.І. and Лисенко, Г.Ф. and Голікова, І.П. and Ломаковський, О.М. and Моісеєнко, О.І. and Надюк, А.В. (2020) ТРІУМФ-3: антигіпертензивна терaпія в Україні – оптимізація артеріального тиску у фoкусі. Використання потрійної фіксованої комбінації антигіпертензивних засобів у практиці сімейного лікаря. Український кардіологічний журнал, 3. pp. 9-24. ISSN 1608-635Х

[img] Text
ТРИУМФ-3.pdf

Download (308kB)

Abstract

Мета дослідження – вивчити профіль пацієнтів з неконтрольованою артеріальною гіпертензією (АГ), які одночасно приймають два або три антигіпертензивні засоби, та оцінити результати досягнення контролю артеріального тиску (АТ) у цій популяції після корекції терапії. Maтеріали і методи. У дослідження ТРІУМФ-3 (антигіперТензивна теРапІя в Україні – оптиМізація артеріального тис ку у Фокусі) було залучено 4113 пацієнтів з АГ, які перебували під наглядом сімейних лікарів. Анамнестично всі учасники (середній вік – 64 роки; 36,1 % чоловіків) не менше 1 міс до початку дослідження приймали 2 або 3 антигіпертензивні препарати без достатнього ефекту. Середні значення офісного АТ становили 172/99 мм рт. ст., у понад 40 % пацієнтів вони перевищували 180/110 мм рт. ст. Препаратом вибору для подальшої терапії 4103 учасників стала фіксована комбінація периндоприлу аргініну, амлодипіну та індапаміду – «Трипліксам» («Серв’є», Франція). Термін спостереження для кожного хворого становив 3 місяці. Пацієнти відвідували лікарів через 1–2 тиж, 2 і 3 міс після початку дослідження і відповідної корекції терапії. До та через 2 міс оцінювали показник прихильності до лікування. Заключний аналіз передбачав порівняння результатів ТРІУМФ-3 та ТРІУМФ-2 стосовно пацієнтів, які перебували під амбулаторним наглядом у сімейних лікарів та кардіологів. Результати та обговорення. Призначення потрійної фіксованої комбінації периндоприлу аргініну, індапаміду та амлодипіну впродовж 3 місяців дозволило поступово знизити АТ до ~ 130/80 мм рт. ст.; систолічний АТ у середньому на ~ 42 мм рт. ст., діастолічний – на ~ 19 мм рт. ст. Цільових рівнів < 140/90 мм рт. ст. досягли 73,4 % пацієнтів, а  130/80 мм рт. ст. – 59,1 %. У більшості (70 %) пацієнтів-учасників протягом дослідження зріс показник високої прихильності до лікування, у середньому з 9,5 до 46,4 %. Терапія фіксованою комбінацією периндоприлу аргініну, індапаміду та амлодипіну характеризувалася доброю переносимістю. Висновки. Використання сімейними лікарями фіксованої комбінації периндоприлу аргініну, індапаміду та амлодипіну супроводжувалося досягненням цільових рівнів АТ більше ніж у 2/3 хворих з АГ, у яких попередня дво- або трикомпонентна терапія була неефективною. Використання зазначеної оригінальної фіксованої комбінації було ефективним як у пацієнтів з АГ, що спостерігалися в сімейних лікарів (ТРІУМФ-3), так і у кардіологів (ТРІУМФ-2). Проте кардіологи майже вдвічі частіше використовували максимальні дози препарату, що привело до більш оптимального контролю АТ ( 130/80 мм рт. ст.) у чисельнішої групи пацієнтів: 69,7 проти 59,1 % у сімейних лікарів. Регулярний лікарський кон- троль, антигіпертензивна ефективність та зручність прийому потрійної фіксованої комбінації периндоприлу аргініну, індапаміду та амлодипіну, ймовірно, були визначальними факторами щодо підвищення прихильності до лікування в більшості учасників в обох дослідженнях, 75 % – у ТРІУМФ-2, і 70 % – у ТРІУМФ-3. Причому показник високої прихильності протягом 2-місячного періоду спостереження зріс в обох дослідженнях майже у 5 разів. The aim – to investigate the profile of patients with the uncontrolled arterial hypertension who concomitantly take two or three antihypertensive products and to evaluate the results of BP control achievement in this population after therapy adjustment. Materials and methods. A total of 4113 patients with hypertension were invited to take part in TRIUMF-3 (antihypertensive therapy in Ukraine – optimization of blood pressure in focus) study, they were under the supervision of family doctors. Anamnestically all participants (average age – 64; 36.1 % – are men), at least 1 month before the study, took 2 or 3 antihypertensive drugs without sufficient effect. The average values of office BP were 172/99 mm Hg, in > 40 % of patients they exceeded 180/110 mm Hg. The drug of choice for further therapy for 4103 participants was fixed combination of perindopril arginine, amlodipine and indapamide – «Triplixam» (Servier, France). The follow-up period for each patient was 3 months. Patients visited doctors after 1-2 weeks, 2 and 3 months after the start of the study and the corresponding correction of therapy. Before and after 2 months, the indicator of adherence to treatment was assessed. The last analysis included a comparison of the results of TRIUMF-3 and TRIUMF-2 with patients who were under outpatient supervision by family doctors and cardiologists. Results and discussion. The prescription of the original triple fixed combination for 3 months was allowed by the gradually decrease of BP to ~ 130/80 mm Hg; SBP (systolic BP) on average by ~ 42, DBP (diastolic BP) – by ~ 19 mm Hg. Target levels: < 140/90 mm Hg reached 73.4 % of patients, and  130/80 mm Hg – 59.1 %. In most patients (70 %) during the study, the rate of high adherence to treatment increased from an average of 9.5 % to 46.4 %. Triple fixed combination of perindopril arginine, indapamide and amlodipine therapy was well tolerated. Conclusions. The use of an original triple fixed combination of perindopril arginine, indapamide and amlodipine by family doctors was accompanied by the achievement of target BP levels in more than 2/3 of patients with hypertension in whom the previous two- or three-component therapy was ineffective. The use of triple fixed combination of perindopril arginine, indapamide and amlodipine was effective in both groups of patients with hypertension observed in family doctors (TRIUMF-3) and cardiologists (TRIUMF-2). However, cardiologists used the largest doses of the drug almost twice as often, which led to more optimal BP control ( 130/80 mm Hg) in a larger group of patients: 69.7 % vs. 59.1 % in family doctors. Regular drug monitoring, antihypertensive efficacy, and ease of administration of a triple fixed combination of perindopril arginine, indapamide and amlodipine were likely to be determinants of increased adherence to treatment in most participants in both studies, 75 % to TRIUMF-2, and 70 % to TRIUMF-3. Moreover, the rate of high adherence during the 2-months follow-up period increased in both studies by almost 5 times.

Item Type: Article
Additional Information: DOI http://doi.org/10.31928/1608-635X-2020.3.924
Uncontrolled Keywords: артеріальна гіпертензія, прихильність до лікування, антигіпертензивні препарати, фіксована комбінація, arterial hypertension, adherence to treatment, antihypertensive drugs, fixed combination.
Subjects: Internal Medicine
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine
Depositing User: Оксана Мажуга
Date Deposited: 03 Mar 2021 09:50
Last Modified: 03 Mar 2021 09:50
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6289

Actions (login required)

View Item View Item