Ефективність застосування радіочастотної абляції у лікуванні декомпенсованих форм варикозної хвороби вен нижніх кінцівок

Соколов, О.В. (2021) Ефективність застосування радіочастотної абляції у лікуванні декомпенсованих форм варикозної хвороби вен нижніх кінцівок. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine (Вип. 1). pp. 128-133. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

[img] Text
33-min.pdf

Download (296kB)
Official URL: https://vpbm.com.ua/ua/

Abstract

Декомпенсовані форми варикозної хвороби вен нижніх кінцівок залишаються розповсюдженим явищем у світі. Патогенетично обгрунтованим вважається хірургічний підхід усунення вертикального та горизонтального венозного рефлюксів і видалення варикозно змінених вен. В умовах сьогодення пріоритет при виборі втручання все частіше зміщується від традиційної хірургічної методики до мініінвазивних ендовенозних процедур під ультразвуковим моніторингом, таких як радіочастотна абляція. Мета дослідження. Порівняльна оцінка віддалених результатів лікування ВХНК шляхом хірургічного лікування та радіочастотної абляції стовбура великої підшкірної вени у хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок у стадії С6. Об'єкт і методи дослідження. Проведене проспективне дослідження з ретроспективним аналізом. Під наглядом перебувало 111 хворих з ВХНК класу С6 за CEAP, с рефлюксом у басейнах великої та малої підшкірних вен, які отримували лікування на базі комунального закладу «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня №16» Дніпровської міської ради та медичного центру «JMC Менора» за період 2010-2019 р.р. Чоловіків - 51 (45,9%), жінок – 60 (54,1%). Вік хворих - від 27 до 74 років (середній - 54,5 ± 11,2 років). Середня площа трофічних виразок склала 8,6 ± 5,7 см. Всі пацієнти були розділені на дві групи. В І групу (n=54) були включені пацієнти, які, в якості методу корекції венозного рефлюксу, перенесли хірургічне втручання під спинальною анестезією, що включало кросектомію, стрипінг та мініфлебектомію притоків за Вараді. В ІІ групу (n=57) були включені пацієнти, які, з тією ж метою, перенесли радіочастотну абляцію сафенного стовбура та мініфлебектомію притоків за Вараді під місцевою анестезією розчином Кляйна під ультразвуковим контролем. Групи були співставні за основними критеріями. Післяопераційне спостереження у дослідженні тривало 12 місяців. На початку дослідження площа виразок коливалася від 1 до 16 см2 в обох групах, середня площа виразок у І групі 6,4±3,3 см2, у ІІ групі - 6,3±3,7 см2 (p=0,128). Повна епітелізація виразок настала швидше у 2 групі і становила в середньому 37,2±6,7 діб проти 42,2±6,2 діб у ІІ групі (p=0,032). Через 6 місяців кількість загоєних виразок у І групі становила 37 (68,5%), у ІІ - 51 (89,4%) (р=0,021). Рецидив виразки протягом року після операції спостерігався у 3 (5,6%) хворих І групи. Рецидивів виразки у хворих 2 групи не було. Через півроку різниця між показниками тяжкості хронічної венозної недостатності за системоюVSS становила 10,6±3,2 бали у І групі проти 13,7±2,2 бали у ІІ групі. Через один тиждень після операції прояви болю знизилися на 54,1% в І групі та на 76,9% в ІІ групі. Висновки 1. Проведення радіочастотної абляції при порівнянні з традиційною флебектомією через рік після операції мало перевагу у зниженні тяжкості ХВН за системою VSS на 7,2%. 2. Повна епітелізація виразок настала швидше після радіочастотної абляції, її термін становив в середньому 37,2±6,7 діб проти 42,2±6,2 діб при проведенні традиційної хірургічної операції (p=0,032). 3. При застосуванні радіочастотної абляції інтенсивність больового синдрому на 7 добу післяопераційного періоду була на 58,5% нижчою аніж при застосуванні традиційної венектомії. Перспективи подальших досліджень. Перспективними є вдосконалення системи профілактики розвитку декомпенсованих форм варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, оптимізація диференційованого підходу до їх хірургічного лікування на основі ретельного аналізу великої кількості результатів застосування різних методів та технологій, а також розробки чітких показань до вибору типу операцій та визначення їх обсягу. Decompensated forms of varicose veins (VV) of the lower extremities remain common in the world. The surgical approach of elimination of vertical and horizontal venous refluxes and removal of varicose veins is considered pathogenetically justified. In today’s conditions, the priority in the choice of intervention is increasingly shifting from traditional surgical techniques to minimally invasive endovenous procedures under ultrasound monitoring, such as radiofrequency ablation. The aim of the study. Comparative evaluation of long-term results of VV treatment by surgical treatment and radiofrequency ablation of the trunk of the great saphenous vein in patients with varicose veins of the lower extremities in stage C6. Object and methods of research. A prospective study with retrospective analysis was conducted. Under surveillance There were 111 patients with VV class C6 according to CEAP classification, with reflux in the basins of the great and small subcutaneous veins, who received treatment on the basis of the municipal institution “Regional Clinical Hospital named after II Mechnikov”, municipal non-profit enterprise “City Clinical Hospital №16” of Dnipro City Council and medical center “JMC Menorah” for the period 2010-2019. Men – 51 (45.9%), women – 60 (54.1%). Age of patients – from 27 to 74 years (average – 54.5±11.2 years). The average area of trophic ulcers was 8.6±5.7 cm. All patients were divided into two groups. Group I (n=54) included patients who, as a method of correcting venous reflux, underwent surgery under spinal anesthesia, which included crossectomy, stripping and miniphlebectomy of tributaries according to Varady’s method. Group II (n=57) included patients who, for the same purpose, underwent radiofrequency ablation of the saphenous trunk and miniphlebectomy of tributaries according to Varady’s method under local anesthesia with Klein’s solution under ultrasound control. The groups were comparable according to the main criteria. Postoperative follow-up in the study lasted 12 months. At the beginning of the study, the area of ulcers ranged from 1 to 16 cm2 in both groups, the average area of ulcers in group I was 6.4±3.3 cm2, in group II – 6.3±3.7 cm2 (p=0.046). Complete epithelialization of ulcers occurred faster in group 2 and averaged 37.2±6.7 days against 42.2±6.2 days in group II (p=0.592). After 6 months, the number of healed ulcers in group I was 37 (68.5%) cases in patients of group I, and 51 (89.4%) cases in group II. Ulcer recurrence within a year after surgery was observed in 3 (5.6%) patients of group I. There were no recurrences of ulcer in patients of group 2. Six months later, the difference between the severity of chronic venous insufficiency according to the VSS system was 10.6±3.2 points in group I against 13.7±2.2 points in group II. One week after surgery, pain decreased by 54.1% in group I and 76.9% in group II. Conclusions. 1. Appliance of radiofrequency ablation in the bed of the great and small subcutaneous veins had an advantage over traditional phlebectomy in reducing the severity of CVI according to VSS system by 7.2% at the end of the 1-st year after surgery. 2. Complete epithelialization of ulcers occurred faster after radiofrequency ablation, its duration averaged 37.2±6.7 days against 42.2±6.2 days after traditional phlebectomy (p=0.032) 3. With the use of radiofrequency ablation, the intensity of the pain syndrome on the 7th day of the postoperative period was 58.5% lower than with the use of traditional phlebectomy. Perspectives for further research. Promising vectors are the improvement of prevention of decompensated forms of varicose veins of the lower extremities, optimization of a differentiated approach to their surgical treatment based on careful analysis of a large number of results of different methods and technologies, and development of clear indications for choosing the type of surgical interventions

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.29254/2077-4214-2021-1-159-128-133
Uncontrolled Keywords: варикозна хвороба, радіочастотна абляція, венозна гемодинаміка, трофічні виразки, моноабляція. varicose disease, phlebectomy, radiofrequency ablation, trophic ulcers.
Subjects: Surgery
Divisions: Departments > Department of Surgery №2
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 12 Apr 2021 11:51
Last Modified: 24 May 2021 13:19
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6434

Actions (login required)

View Item View Item