Аналіз ефективності відеолапароскопії при гострому апендициті у вагітних

Петрашенко, І.І. and Лоскутова, Т.О. and Завізіон, Є.М. (2021) Аналіз ефективності відеолапароскопії при гострому апендициті у вагітних. Український журнал медицини, біології та спорту, Т. 6 (№ 1). pp. 113-118. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

[img] Text
jmbs0-2021-6-1-113.pdf

Download (313kB)
Official URL: https://jmbs.com.ua/

Abstract

Діагностика і лікування гострого апендициту у вагітних, як і раніше, є складним і не повністю вирішеним питанням. Лікувальна тактика при даній патології передбачає негайне хірургічне втручання при будь-якому терміні вагітності. Мета даної роботи – оцінити ефективність та інформативність ендовідеохірургічного методу лікування гострого апендициту у вагітних. У дослідженні приймали участь 73 вагітні з гострим апендицитом (І група) і 43 невагітних жінки (ІІ група), які були госпіталізовані в обласну клінічну лікарню ім. І. І. Мечникова м. Дніпро. Втручання виконувалися із застосуванням ендовідеохірургічного комплексу «Olympus» OTV-SC. Інформативність методу відеолапароскопії була вивчена за такими критеріями: чутливість (Se), специфічність (Sp), точність (Ac) і ефективність (De), які розраховували за формулами. Проведене дослідження не виявило залежності частоти прямих та непрямих лапароскопічних ознак від строків гестації у вагітних. Частота цих ознак була майже однаковою в групах вагітних та невагітних жінок. Найбільш складною лапароскопічна діагностика була при катаральних змінах у стінці апендикса, оскільки морфологічні зміни при цій формі запалення поширювались тільки на слизовий і підслизовий шари, а макроскопічні зміни були мінімальними. Така ознака, як накладання фібрину при катаральних апендицитах була відсутня в усіх випадках. Решта ознак спостерігалась в усіх досліджених жінок, при цьому макроскопічні зміни при деструктивних формах апендициту, що свідчили про запалення, були частішими в порівнянні з катаральними. Звертають на себе увагу дуже високі показники інформативності діагностичної лапароскопії у вагітних в І триместрі. Враховуючи кількість істинно негативних результатів дослідження в ІІ і ІІІ триместрах вагітності, показники інформативності лапароскопії не мали особливих відмінностей від строків гестації. Таким чином, лапароскопія як діагностичний метод при гострому апендициті виявився досить інформативним як у вагітних, так і в невагітних жінок, що дозволило підтвердити або спростувати діагноз гострого апендициту, вибрати правильну тактику лікування і безпечно виконати операцію. Диагностика и лечение острого аппендицита у беременных по-прежнему является сложным и не полностью решенным вопросом. Лечебная тактика при этой патологии предусматривает немедленное хирургическое вмешательство при любом сроке беременности. По вопросу выбора метода аппендэктомии нет единого мнения. Цель данной работы – оценить эффективность и информативность эндовидеохирургического метода лечения острого аппендицита у беременных.В исследовании принимали участие 73 беременных с острым аппендицитом (I группа) и 43 небеременных женщины (II группа), которые были госпитализированы в областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова г. Днепр. Вмешательство выполнялись с применением эндовидеохирургическим комплекса «Olympus» OTV-SC. Информативность метода видеолапароскопия была изучена по следующим критериям: чувствительность (Se), специфичность (Sp), точность (Ac) и эффективность (De), которые рассчитывали по формулам.Проведенное исследование не выявило зависимости частоты прямых и косвенных лапароскопических признаков от сроков гестации у беременных. Частота этих признаков была почти одинаковой в группах беременных и небеременных женщин. Наиболее сложной лапароскопическая диагностика была при катаральных изменениях в стенке аппендикса, поскольку морфологические изменения при этой форме воспаления распространялись только на слизистый и подслизистый слои, а макроскопические изменения были минимальными. Такой признак, как наложение фибрина при катаральных аппендицитах отсутствовала во всех случаях. Остальные признаки наблюдалась у всех обследованных женщин, при этом макроскопические изменения при деструктивных формах аппендицита, свидетельствующие о воспалении, были частыми по сравнению с катаральными. Обращают на себя внимание очень высокие показатели информативности диагностической лапароскопии у беременных в первом триместре. Учитывая количество истинно отрицательных результатов исследования во II и III триместрах беременности, показатели информативности лапароскопии не имели особых отличий от сроков гестации.Таким образом, лапароскопия как диагностический метод при остром аппендиците оказался достаточно информативным как у беременных, так и у небеременных женщин, что позволило подтвердить или опровергнуть диагноз острого аппендицита, выбрать правильную тактику лечения и безопасно выполнить операцию. Diagnosis and treatment of acute surgical abdominal pathology in pregnant women is still complex and not fully resolved issue. The most frequent reason of urgent surgery in pregnant is acute appendicitis. This pathology remains an urgent problem nowadays. Still there is no consensus on the choice of appendectomy method depending on gestational term. The introduction of endoscopic surgery into widespread clinical practice significantly changed the views on the possibility of using it in pregnant women. But possibility of performing laparoscopy in pregnant women still causes some caution. Moreover, laparoscopic techniques at different stages of pregnancy are far from being improved. Material and methods. The study involved 73 pregnant women with acute appendicitis (group I) and 43 non-pregnant women (group II), who were hospitalized to the clinic. The informativeness of laparoscopic method was studied according to the following criteria: sensitivity (Se), specificity (Sp), accuracy (Ac) and efficiency (De). For each of these criteria was calculated a 95% confidence interval (CI). Results and discussion. Research did not reveal correlation of frequency direct and indirect laparoscopic signs from gestational terms. The frequency of these signs was almost the same in the groups of pregnant and non-pregnant women. The most difficult laparoscopic diagnosis was with catarrhal changes in the wall of appendix, since morphological changes in this form of inflammation extended only to the mucous and submucosal membranes, and macroscopic changes were minimal. Such symptom as the imposition of fibrin in catarrhal appendicitis was absent in all cases. The rest of the signs were observed in all women studied, while macroscopic changes in destructive forms of appendicitis, indicating inflammation, were frequent compared with catarrhal ones. Attention drawn to high parameters of informativeness diagnostic laparoscopy in pregnant women in the first trimester. This is due to the coincidence of clinical and histological diagnoses in this trimester. Considering the number of truly negative results of the study in the II and III trimesters of pregnancy, the indicators of informativeness of laparoscopy did not differ much from the gestational age. Conclusion. Thus, laparoscopy as a diagnostic method for acute appendicitis turned out to be quite informative in both pregnant and non-pregnant women: it allowed confirming or excluding diagnosis of acute appendicitis, it also accurately determined the localization of appendix, choosing correct treatment tactics and safely perform an adequate low-traumatic surgery.

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.26693/jmbs06.01.113
Uncontrolled Keywords: гострий апендицит, вагітність, відеолапароскопічна апендектомія; острый аппендицит, беременность, видеолапароскопическая аппендэктомия; acute appendicitis, pregnancy, laparoscopic appendectomy.
Subjects: Clinical medicine
Surgery
Divisions: Departments > Department of Obstetrics and Gynecology
Departments > Department of Surgery №2
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 15 Apr 2021 08:08
Last Modified: 15 Apr 2021 08:08
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6452

Actions (login required)

View Item View Item