Клініко-економічний аналіз лікарських призначень дітям та підліткам, хворим на Helicobacter pylori-асоційовану гастродуоденальну патологію

Макаренко, О.В. and Карімова, М.М. and Машейко, А.М. (2018) Клініко-економічний аналіз лікарських призначень дітям та підліткам, хворим на Helicobacter pylori-асоційовану гастродуоденальну патологію. Фармацевтичний журнал = Farmatsevtychnyi zhurnal (№ 5-6). pp. 11-23. ISSN 0367-3057 (print), 2617-9628 (online)

[img] Text
140-Текст статті-117-1-10-20190212.pdf

Download (303kB)
Official URL: https://pharmj.org.ua/

Abstract

Значна поширеність хронічного гастриту та/або дуоденіту серед дітей та підлітків, здатність H. pylori індукувати серйозні ускладнення зумовлює необхідність проведення ефективної ерадикаційної антигелікобактерної терапії. Мета роботи – дослідити доцільність фінансових витрат на лікарські засоби, що були призначені дітям та підліткам, хворим на хронічний гастрит та/або дуоденіт, асоційований з H. pylori, та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою на підставі ретроспективного клініко-економічного аналізу історій хвороб стаціонарних хворих в м. Дніпро. Матеріалом для дослідження слугували листи лікарських призначень (форма № 003-4/о) 92 дітей та підлітків 5–17 років, хворих на хронічний гастрит та/або дуоденіт, асоційований з H. pylori, та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, що проходили стаціонарне лікування в КЗ «Дніпропетровська дитяча міська клінічна лікарня № 6» ДОР за період 2012–2017 роки. Аналіз частоти призначень, їх ранжування за ціновим показником та ступенем важливості для лікування досліджуваних нозологій виконували за допомогою фармакоекономічних методів: АВС-, VEN-, частотного аналізу та інтегрованого частотного/АВС/VEN-аналізу. Частотний аналіз схем лікування свідчить, що «золотий стандарт» лікування призначали лише 47,8% хворих, у решти – 52,2% хворих – лікарські призначення не відповідали національним протоколам лікування ухваленим МОЗ України. Встановлено, що в структурі лікарських призначень для лікування хронічного гастриту та/ або дуоденіту, асоційованого з H. pylori, та ГЕРХ спостерігалося надлишкове застосування другорядних лікарських засобів «N» (43,9%), які призначали майже в такому самому обсязі, що й життєво необхідні препарати «V» (56,1%). За даними АВС-аналізу виявлено, що основні фінансові ресурси витрачали на засоби шести груп: дієтичні добавки для нормалізації і підтримки нормальної мікрофлори кишечника, омепразол, мозаприд, кларитроміцин, домперидон та амоксицилін. Встановлено, що в середньому одному пацієнтові призначали 6,6 препаратів із фінансовим навантаженням 722,42 грн., що свідчить про присутність поліпрагмазії у приписах лікарів. З отриманих результатів можна зробити висновок, що основні фінансові ресурси в достатньому обсязі не витрачали на необхідні і важливі ліки для лікування досліджуваних нозологій. The significant prevalence of chronic gastritis and/or duodenitis among children and adolescents, the ability of H. pylori to induce serious complications lead to the importance of effective anti-helicobacter therapy. The aim of the work was to determine the rationality of prescribed drugs and the expediency of financial expenses for pharmacotherapy of chronic gastritis and/or duodenitis associated with H. pylori and gastro-esophageal reflux disease based on the results of a retrospective clinical and economic analysis of medical prescriptions in Dnipro. The material for the study were the 92 prescription sheets (form No. 003-4/y) of stationary patients aged 5–17 years with a diagnosis of chronic gastritis and/or duodenitis associated with H. pylori and gastro-esophageal reflux disease undergoing treatment at the Dnipropetrovsk Children’s City Clinical Hospital № 6 for the period 2012–2017. Analysis of the prescriptions frequency, their ranking for cost and importance for the treatment were carried out using pharmacoeconomic methods: ABC-, VEN-, frequency analysis and integrated frequency/ABC/VEN analysis. Frequency analysis of treatment regimens showed that only 47.8% of patients were prescribed a «gold standard» of treatment, while 52.2% of patients had medical prescriptions that did not comply with the national treatment protocols adopted by the Ministry of Health of Ukraine. It was found that in the structure of medical prescriptions for the treatment of chronic gastritis and/or duodenitis associated with H. pylori and GERD, there was excessive use of non-essential drugs «N» (43.9%), which were prescribed almost in the same volume as vital drugs «V» (56.1%). According to the ABC-analysis, it was established, that the main financial resources were spent on the medicines of six groups: dietary supplements for normalization and maintenance of normal intestinal microflora, omeprazole, mozapride, clarithromycin, domperidone and amoxicillin. It was found, that on average one patient was prescribed 6.6 preparations worth 722.42 UAH. It can be concluded that the main funds was not spent on the necessary and important medicines for the treatment of the studied nosologies. Значительная распространенность хронического гастрита и/или дуоденита среди детей и подростков, способность H. pylori индуцировать серьезные осложнения обусловливает необходимость проведения эффективной эрадикационной антихеликобактерной терапии. Цель работы – изучить целесообразность финансовых затрат на лекарственные средства, которые были назначены детям и подросткам, больным хроническим гастритом и/или дуоденитом, ассоциированным с H. pylori, и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, на основании ретроспективного клинико-экономического анализа историй болезней стационарных больных в г. Днипро. Материалом для исследования послужили листы врачебных назначений (форма №003-4/у) 92 детей и подростков 5–17 лет, больных хроническим гастритом и/или дуоденитом, ассоциированным с H. pylori, и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, проходивших стационарное лечение в КУ «Днепропетровская детская городская клиническая больница № 6» ДОС за период 2012–2017 годы. Анализ частоты назначений, их ранжирование по затратности и степени важности для лечения исследуемых нозологий выполняли с помощью фармакоэкономических методов: АВС-, VEN-, частотного анализа и интегрированного частотного/АВС/ VEN-анализа. Частотный анализ схем лечения свидетельствует, что «золотой стандарт» лечения назначали только 47,8% больных, у остальных – 52,2% больных – врачебные назначения не соответствовали национальным протоколам лечения, принятым МЗ Украины. Установлено, что в структуре врачебных назначений для лечения хронического гастрита и/или дуоденита, ассоциированного с H. pylori, и ГЭРБ наблюдалось избыточное применение второстепенных лекарственных средств «N» (43,9%), которые назначали почти в таком же объеме, что и жизненно необходимые препараты «V» (56,1%). По данным АВС-анализа выявлено, что основные финансовые ресурсы расходовали на средства шести групп: диетические добавки для нормализации и поддержания нормальной микрофлоры кишечника, омепразол, мозаприд, кларитромицин, домперидон и амоксициллин. Установлено, что в среднем одному пациенту назначали 6,6 препаратов с финансовой нагрузкой 722,42 грн., что свидетельсвует о наличии полипрагмазии в предписаниях врачей. Из полученных результатов можно сделать вывод, что основные денежные средства в достаточном объеме не расходовали на необходимые и важные лекарства для лечения изучаемых нозологий.

Item Type: Article
Additional Information: DOI:10.32352/0367-3057.5-6.18.01 Як цитувати Makarenko, O. V., Karimova, M. M., & Masheiko, A. M. (2019). Клініко-економічний аналіз лікарських призначень дітям та підліткам, хворим на Helicobacter pylori-асоційовану гастродуоденальну патологію. Фармацевтичний журнал, (5-6), 11-23. https://doi.org/10.32352/0367-3057.5-6.18.01
Uncontrolled Keywords: частотний аналіз, АВС-аналіз, VEN-аналіз, лікування в умовах стаціонару, хронічний гастрит та/або дуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, Helicobacter pylori, фармакоекономічний аналіз; frequency analysis, ABC-analysis, VEN-analysis, hospital-based treatment, chronic gastritis and/or duodenitis, gastro-esophageal reflux disease, Helicobacter pylori, pharmacoeconomic analysis; частотный анализ, АВС-анализ, VEN-анализ, лечение в условиях стационара, хронический гастрит и/или дуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, Helicobacter pylori, фармакоэкономический анализ.
Subjects: Pharmacoeconomics
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of social medicine, public health and health care management
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 26 May 2021 14:40
Last Modified: 26 May 2021 14:40
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6571

Actions (login required)

View Item View Item