Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання. Частина І. Цереброофтальмологічні ефекти опромінення в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Логановський, К.М. and Федірко, П.А. and Куц, К.В. and Мараззіті, Д. and Антипчук, К.Ю. and Перчук, І.В. and Бабенко, Т.Ф. and Логановська, Т.К. and Колосинська, O.O. and Крейніс, Г.Ю. and Гресько, М.В. and Масюк, С.В. and Здоренко, Л.Л. and Зданевич, Н.А. and Гарькава, Н.А. and Дорічевська, Р.Ю. and Василенко, З.Л. and Кравченко, В.І. and Дроздова, Н.В. and Єфімова, Ю.В. (2020) Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання. Частина І. Цереброофтальмологічні ефекти опромінення в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of Radiation Medicine and Radiobiology, Вип. 2. pp. 91-129. ISSN 2313-4607 (Online), ISSN 2304-8336 (Print)

[img] Text
Стаття Гарькавої Проблеми радіаційної медицини та радіобіології 2020.pdf

Download (444kB)
Official URL: http://radiationproblems.org.ua/

Abstract

Background. Exposure to ionizing radiation could affect the brain and eyes leading to cognitive and vision impair& ment, behavior disorders and performance decrement during professional irradiation at medical radiology, including interventional radiological procedures, long&term space flights, and radiation accidents. Objective. The objective was to analyze the current experimental, epidemiological, and clinical data on the radia& tion cerebro&ophthalmic effects. Materials and methods. In our analytical review peer&reviewed publications via the bibliographic and scientomet& ric bases PubMed / MEDLINE, Scopus, Web of Science, and selected papers from the library catalog of NRCRM – the leading institution in the field of studying the medical effects of ionizing radiation – were used. Results. The probable radiation&induced cerebro&ophthalmic effects in human adults comprise radiation cataracts, radiation glaucoma, radiation&induced optic neuropathy, retinopathies, angiopathies as well as specific neurocog& nitive deficit in the various neuropsychiatric pathology including cerebrovascular pathology and neurodegenerative diseases. Specific attention is paid to the likely stochastic nature of many of those effects. Those prenatally and in childhood exposed are a particular target group with a higher risk for possible radiation effects and neurodegener& ative diseases. Conclusions. The experimental, clinical, epidemiological, anatomical and pathophysiological rationale for visual system and central nervous system (CNS) radiosensitivity is given. The necessity for further international studies with adequate dosimetric support and the follow&up medical and biophysical monitoring of high radiation risk cohorts is justified. The first part of the study currently being published presents the results of the study of the effects of irradiation in the participants of emergency works at the Chornobyl Nuclear Power Plant (ChNPP). Передумова. Іонізуюче випромінювання може впливати на головний мозок та орган зору, викликаючи когні& тивні та зорові розлади, порушення поведінки та зниження працездатності при професійному опроміненні в медичній радіології, зокрема, при інтервенційних радіологічних процедурах, тривалих космічних польотах і можливих радіаційних аваріях. Мета. Метою даного циклу робіт є аналіз сучасних експериментальних, епідеміологічних і клінічних даних сто& совно радіаційних цереброофтальмологічних ефектів. Материали та методи. У нашому аналітичному огляді були використані рецензовані публікації з бібліографіч& них і наукометричних баз PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, з бібліотеки ННЦРМ – провідної установи в галузі вивчення медичних ефектів впливу іонізуючого випромінювання. Результати. Ймовірні цереброофтальмологічні ефекти у дорослих осіб включають радіаційну катаракту, проме& неву глаукому, радіоіндуковану зорову невропатію, ретинопатії, ангіопатії та специфічний нейрокогнітивний дефіцит при різноманітній нейропсихіатричній патології, включаючи цереброваскулярну патологію і нейроде& генеративні захворювання. Особлива увага приділяється ймовірному стохастичному характеру багатьох таких ефектів. Особи, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внутрішньоутробно та в дитячому віці, є особ& ливою цільовою групою, яка має більш високий ризик можливих радіаційних ефектів і нейродегенеративних захворювань. Висновки. Наведено експериментальне, клінічне, епідеміологічне, анатомічне та патофізіологічне обґрунту& вання радіочутливості зорового аналізатора і центральної нервової системи. Обгрунтована необхідність по& дальших досліджень з адекватним дозиметричним супроводом та тривалим медичним і біофізичним моніторин& гом когорт високого радіаційного ризику, зокрема, для оцінки можливих механізмів розвитку патологічних змін. У першій частині дослідження викладені результати вивчення наслідків опромінення учасників аварійних робіт на ЧАЕС.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ionizing radiation, cerebroophthalmic effects, neurocognitive deficit, radiation accident, radiation cataracts, macular degeneration; іонізуюче випромінювання, цереброофтальмологічні ефекти, нейрокогнітивний дефіцит, радіаційна аварія, радіаційна катаракта, макулярна дегенерація.
Subjects: Ophthalmology
Divisions: Departments > Department of Ophthalmology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 02 Aug 2021 08:30
Last Modified: 02 Aug 2021 08:30
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6761

Actions (login required)

View Item View Item