Кадмій-індуковані зміни яєчок: актуальний погляд на сучасний стан проблеми (огляд літератури)

Нефьодова, О.О. and Грузд, В.В. and Гальперін, О.І. and Бойко, О.В. and Козловська, О.Г. and Ковальчук, А.О. and Ломига, Л.Л. (2021) Кадмій-індуковані зміни яєчок: актуальний погляд на сучасний стан проблеми (огляд літератури). Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (159). pp. 297-301. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

[img] Text
КАДМІЙ-ІНДУКОВАНІ ЗМІНИ ЯЄЧОК АКТУАЛЬНИЙ ПОГЛЯД НА СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ.pdf

Download (208kB)
Official URL: https://vpbm.com.ua/

Abstract

В чинному аналізі сучасних даних відкритих наукових публікацій представлено актуальний погляд на проблему чоловічого безпліддя, яке продовжує зберігати свої лідируючі позиції в якості пріоритетних напрямків в андрології і залишається злободенною медико-соціальною проблемою, яка потребує вирішення на державному рівні. Наразі дедалі більша кількість досліджень свідчить про те, що на чоловічу фертильність, в першу чергу, на сперматогенез і параметри еякуляту, несприятливо впливає збільшення забруднення навколишнього середовища небезпечними техногенними токсикантами, серед яких пріоритетне положення займають важкі метали, зокрема, кадмій. Постійні джерела забруднення кадмієм тісно пов’язані з його промисловим виробництвом, продукцією нікель-кадмієвих батарей, пігментів, пластика та інших синтетичних продуктів. Як відомо, тестикули ссавців надто чутливі до токсичного впливу кадмію, який ініціює розвиток кадмійіндукованої травми яєчка. Більшість науковців-дослідників вважають, що кадмій-асоційовані розлади функціональної активності гіпоталамо-гіпофізо-гонадальної системи у чоловіків проявляються порушенням як й гормональної регуляції репродуктивної системи, так і функціонування епітеліосперматогенного шару сім’яних залоз, спричиняючи патологічні зміни і кількісного, і якісного складу сперми. Кадмій індукує перекисне окислення ліпідів і знижує активність ферментів антиоксидантного захисту, викликає дегенеративні та деструктивні зміни сперматогенного епітелію, аномальні зміни морфологічної структури сустентоцитів, тим самим створюючи сприятливі передумови для порушень морфо-функціональної організації гематотестикулярного бар’єра і сперматогенезу. Кадмій порушує розвиток і функцію інтерстиційних ендокриноцитів, індукує ушкодження їх геному, посилює апоптоз клітин Лейдіга та викликає деградацію сім’яних канальців, ослаблює експресію генів, пов’язаних з продукцією чоловічого статевого гормону. Враховуючи вищевикладене, заплановане нами експериментальне вивчення, аналіз та оцінка спектру морфологічних змін яєчок, індукованих накопиченням кадмію, та пошук його нових біоантагоністів з метою попередження та корекції проявів кадмій-індукованої травми сім’яників є актуальним та перспективним напрямком подальших досліджень. This analysis of modern data from open scientific publications presents an up-to-date view of the problem of male infertility, which continues to maintain its leading positions as a priority area in andrology and remains a topical medical and social problem that needs to be addressed at the state level. Now an increasing number of studies indicate that male fertility, primarily spermatogenesis and ejaculate parameters, is adversely affected by an increase in environmental pollution with hazardous technogenic toxicants, among which heavy metals, in particular, cadmium, occupy a priority position. Continuous sources of cadmium contamination are associated with industrial production, nickel-cadmium batteries, pigments, plastics and other synthetic products. As you know, mammalian testicles are very sensitive to the toxic effects of cadmium, which initiates the development of cadmium-induced testicular injury. Most research scientists believe that cadmium-associated disorders of the functional activity of the hypothalamic-pituitary-gonadal system in men are manifested by a violation of both hormonal regulation of the reproductive system and the functioning of the epitheliospermatogenic layer of the seminal glands, causing pathological changes in both the quantitative and qualitative composition of sperm. Cadmium induces lipid peroxidation and reduces the activity of antioxidant enzymes, causes degenerative and destructive changes in the spermatogenic epithelium, abnormal changes in the morphological structure of sustentocytes, thereby creating favorable conditions for disturbances in the morpho-functional organization of the blood-testicular barrier and also spermatogenesis. Cadmium disrupts the development and function of interstitial endocrinocytes, induces damage to their genome, enhances apoptosis of Leydig cells and causes degradation of the seminiferous tubules, and weakens the expression of genes associated with the production of male sex hormone. Considering the above, our planned experimental study, analysis and assessment of the spectrum of morphological changes in the testes induced by the accumulation of cadmium, and the search for its new bioantagonists in order to prevent and correct the manifestations of cadmium-induced testicular injury is a relevant and promising direction for further research.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.29254/2077-4214-2021-1-159-297-301
Uncontrolled Keywords: чоловіче безпліддя, кадмій-індуковані зміни яєчок, активні форми кисню,сперматогенез, тестостерон; male infertility, cadmium-induced testicular changes, reactive oxygen species, spermatogenesis, testosterone.
Subjects: Medical Biology
Morphology
Divisions: Departments > Department of human anatomy, clinical anatomy and operative surgery
Departments > Department of Medical Biology, Botany and Pharmacognosy
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 16 Aug 2021 12:05
Last Modified: 16 Aug 2021 12:05
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6828

Actions (login required)

View Item View Item