Вплив ВІЛ-інфекції на В-клітинну ланку імунної системи

Ревенко, Г.О. and Маврутенков, В.В. (2021) Вплив ВІЛ-інфекції на В-клітинну ланку імунної системи. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (159). pp. 112-115. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

[img] Text
ВПЛИВ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ НА В-КЛІТИННУ ЛАНКУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ.pdf

Download (385kB)

Abstract

Крім прогресуючого зниження та дисфункції CD4+ Т-клітин, ВІЛ-інфекція призводить до інтенсивних порушень у пулі В-лімфоцитів. Мета – дослідити вплив антиретровірусної терапії на деякі показники В-клітинного імунітету шляхом визначення рівня В-лімфоцитів (CD19+ ) у ВІЛ-позитивних осіб та встановити його зв’язок з провідними гематологічними, імунологічними та клінічними показниками, що зумовлені ВІЛінфекцією. Об’єкт і методи дослідження. Обстежено 90 ВІЛ-інфікованих пацієнтів віком від 22 до 60 років. Групу порівняння становили 30 здорових добровольців відповідної вікової групи. Підрахунок CD19+ -лімфоцитів здійснювали з використанням методу проточної лазерної цитофлуориметрії з використанням моноклональних антитіл. Статистична обробка результатів проводилась за допомогою ліцензійної комп’ютерної програми STATISTICA v.6.1. Результати дослідження. При порівнянні вмісту В-клітин (популяції CD19+ -лімфоцитів) у крові ВІЛпозитивних та ВІЛ-негативних дорослих осіб виявлені статистично значимі відмінності (рU<0,001) – значне зниження показників у основній групі, а саме: 0,16 (1,10-0,25) Г/л проти 0,43 (0,22-0,48) Г/л у контрольній групі. За даними кореляційного аналізу встановлено зростання кількості CD19+ -лімфоцитів при прийомі АРТ (rs =0,26; p=0,012), більш тривалому стажі означеної терапії (rs =0,21; p=0,048), наявності більш ранньої стадії ВІЛ-інфекції (rs =-0,21; p=0,048) та низького вірусного навантаження (rs =-0,36; p<0,001). Знижений вміст В-лімфоцитів чітко асоціюється з низькими рівнями лейкоцитів (rs =0,43; p<0,001), Т-лімфоцитів (rs =0,42; p<0,001) та CD4+ T-лімфоцитів (rs =0,43; p<0,001). Висновки. При ВІЛ-інфекції спостерігається зниження рівнів В-лімфоцитів. Відмічається відновлення кількості CD19+ -лімфоцитів при прийомі АРТ і, що найважливіше, – має значення саме раннє призначення АРТ. Це може потенційно призвести до розробки стратегій втручання для відновлення функції В-лімфоцитів, як для ВІЛ-специфічного гуморального імунітету, так і для відповіді на вакцинацію, націлену проти інших інфекційних агентів. . In addition to the progressive decline and dysfunction of CD4+ T cells, HIV infection leads to intense disorders in the pool of B-lymphocytes. The aim is to investigate the effect of antiretroviral therapy on some indicators of B-cell immunity by determining the level of B-lymphocytes (CD19+ ) in HIV-positive individuals and to establish its relationship with leading hematological, immunological and clinical indicators caused by HIV infection. Materials and methods. 90 HIV-infected patients aged 22 to 60 years were examined. The comparison group consisted of 30 healthy volunteers of the appropriate age group. CD19+ lymphocytes were counted with flow laser cytofluorimetry using monoclonal antibodies. Statistical processing of the results was performed using the licensed computer program STATISTICA v.6.1. Results of the research. Comparison of the content of B cells (populations of CD19+ lymphocytes) in the blood of HIV-positive and HIV-negative adults revealed statistically significant differences (pU<0.001), a significant decrease in the main group, namely: 0.16 (1.10-0.25) G/l against 0.43 (0.22-0.48) G/l in the control group. According to the correlation analysis, an increase in the number of CD19+ lymphocytes when taking ART (rs=0.26; p=0.012), longer experience of this therapy (rs=0.21; p=0.048), the presence of an earlier stage of HIV infection (rs=-0.21; p=0.048) and low viral load (rs=-0.36; p<0.001). Decreased B-lymphocyte content is clearly associated with low levels of leukocytes (rs=0.43; p<0.001), T-lymphocytes (rs=0.42; p<0.001) and CD4+ T-lymphocytes (rs=0.43; p<0.001). Conclusions. With HIV infection, there is a decrease in the levels of B-lymphocytes. There is a recovery in the number of CD19+ lymphocytes when taking ART and, most importantly, the earliest appointment of ART. This could potentially lead to the development of intervention strategies to restore B-lymphocyte function, both for HIVspecific humoral immunity and for responding to vaccination against other infectious agents.

Item Type: Article
Additional Information: http://dx.doi.org/10.29254/2077-4214-2021-1-159-112-115
Uncontrolled Keywords: ВІЛ-інфекція, В-клітини, лімфоцити, дорослі особи, антиретровірусна терапія; HIV infection, B cells, lymphocytes, adults, antiretroviral therapy.
Subjects: HIV infection
Clinical medicine
Divisions: Departments > Department of Infectious Diseases
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 04 Jan 2022 08:33
Last Modified: 04 Jan 2022 08:33
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7283

Actions (login required)

View Item View Item