Клініко-патогенетичні особливості перебігу ЕпштейнаБарр вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих

Кушнєрова, О.А. (2021) Клініко-патогенетичні особливості перебігу ЕпштейнаБарр вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих. Masters thesis, Дніпровський державний медичний університет.

[img] Text
КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ.pdf

Download (631kB)

Abstract

З метою визначення клініко-патогенетичних особливостей Епштейна-Барр вірусної інфекції у пацієнтів з ВІЛ, оцінки впливу АРТ при означеній патології і розробки алгоритмів виявлення хронічної реактивованої ВЕБ- інфекції та прогнозування розвитку ВЕБ асоційованих лімфом, було проведено проспективне дослідження за участю 110 пацієнтів. Із обраної когорти хворих, 57 ВІЛ- інфікованих мали клініко-лабораторні підтвердження наявності ко-інфікування вірусом ЕпштейнаБарр, 53 хворих становили групу порівняння (ВІЛ- інфекція без ко-інфекції ВЕБ). Встановлено, що Епштейна-Барр вірусна інфекція у пацієнтів з ВІЛ характеризується: значною кількістю випадків захворювання серед молодих осіб віком до 40 років (61,4 %), домінуванням парентерального шляху зараження ВІЛ (56,1 %); високим відсотком пацієнтів з захворюваннями, асоційованими з ІІІ та IV стадіями ВІЛ (86,0 %); збільшенням вірогідності виявлення високого вірусного навантаження ДНК ВЕБ в сироватці крові за високих титрів специфічних сумарних антитіл до VCA Ig G ВЕБ (р<0,001); встановленими зв’язками між виявленням високих концентрацій в крові ДНК вірусу Епштейна-Барр та розвитком неходжкінських лімфом (р=0,002). Відсутність АРТ терапії достовірно збільшує ризик розвитку лімфом (р=0,009). Встановлено, що антиретровірусна терапія позитивно впливає на перебіг ВІЛ- інфекції з ко-інфікуванням ВЕБ, що підтверджується достовірним зниженням кількісного вмісту ДНК ВЕБ в сироватці крові (р<0,001); прямою кореляцією зростання рівня гемоглобіну, відносної та абсолютної кількості CD4+ лімфоцитів зі сприятливим прогнозом (р=0,027; р=0,042; р=0,016 відповідно) та зворотною кореляцією між зниженням рівня Т-лімфоцитів CD3+ і лейкоцитів CD45+ за умови відсутності АРТ і розвитком несприятливого перебігу ко-інфекції (р=0,050). Встановлено, що у 11,1% хворих на тлі АРТ при відсутності прийому протипухлинної хіміотерапії визначається регрес неходжкінських лімфом. На підставі розроблених багатофакторних математичних моделей створено алгоритми виявлення хронічної реактивованої ВЕБ- інфекції у ВІЛ- інфікованих пацієнтів з діагностичною ефективністю 66,4-70,9 % та прогнозування високого ризику розвитку лімфом у пацієнтів з ко-інфекцією ВЕБ та ВІЛ за сумарною бальною оцінкою 7 показників із прогностичною точністю 91,0 %. С целью определения клинико-патогенетических особенностей ЭпштейнаБарр вирусной инфекции у пациентов с ВИЧ, оценки воздействия АРТ при указанной патологии и разработки алгоритмов выявления хронической реактивированной ВЭБ инфекции и прогнозирования развития ВЭБ ассоциированных лимфом, было проведено проспективное исследование с участием 110 пациентов. Из выбранной когорты больных, 57 ВИЧ - инфицированных имели клинико-лабораторные подтверждения наличия коинфекции вирусом Эпштейна-Барр, 53 больных составили группу сравнения (ВИЧ инфекция без ко-инфекции ВЭБ). Установлено, что Эпштейна-Барр вирусная инфекция у пациентов с ВИЧ характеризуется: значительным количеством случаев заболевания среди молодых людей в возрасте до 40 лет (61,4%), доминированием парентерального пути заражения ВИЧ (56,1%); высоким процентом пациентов с заболеваниями, ассоциированными с III и IV стадиями ВИЧ (86,0%); увеличением вероятности обнаружения высокой вирусной нагрузки ДНК ВЭБ в сыворотке крови при высоких титрах специфических суммарных антител к VCA Ig G ВЭБ (р <0,001); установленными связями между обнаружением высоких концентраций в крови ДНК вируса Эпштейна-Барр и развитием неходжкинских лимфом (р = 0,002). Отсутствие АРТ терапии достоверно увеличивает риск развития лимфом (р = 0,009). Установлено, что антиретровирусная терапия положительно влияет на течение ВИЧ-инфекции с коинфицированием ВЭБ, что подтверждается достоверным снижением количественного содержания ДНК ВЭБ в сыворотке крови (р <0,001); прямой корреляцией с увеличением уровня гемоглобина, относительным и абсолютнным количеством CD4 + лимфоцитов с благоприятным прогнозом (р = 0,027; р = 0,042; р = 0,016 соответственно) и обратной корреляцией между снижением уровня Тлимфоцитов CD3 + и лейкоцитов CD45 + при отсутствии АРТ и развитием неблагоприятного течения ко-инфекции (р = 0,050). Установлено, что у 11,1% больных на фоне АРТ при отсутствии приема противоопухолевой химиотерапии определяется регресс неходжкинских лимфом. На основании разработанных многофакторных математических моделей созданы алгоритмы выявления хронической реактивированной ВЭБ инфекции у ВИЧинфицированных пациентов с диагностической эффективностью 66,4-70,9% и прогнозирования высокого риска развития лимфом у пациентов с ко-инфекцией ВЭБ и ВИЧ с суммарной балльной оценкой по 7 показателям с прогностической точностью 91,0%. The dissertation for scientific degree of Candidate of Medical Sciences (PhD) in specialty 14.01.13 – infection diseases. Kharkiv Medical Academy of Postgraduate of Education Ministry of Health of Ukraine. Kharkiv, 2021. In a prospective comparative observational study to determine the characteristics of the course of HIV infection combined а chronic reactivated EBV infection 110 HIV patients were recruited, of these 57 patients who had clinical and laboratory confirmation of the presence of co-infection with the Epstein-Barr virus (main group) and 53 HIVinfected without co-infection EBV infections (comparison group). The research stages included the study of epidemiological, demographic and clinical and laboratory characteristics of EBV infection in patients with HIV; determination of options for clinical and laboratory presentation of EBV -associated lymphomas and risk factors for their development; analysis of the nature of relationships between clinical patterns, immunological and virological parameters in patients with co-infection with EBV and HIV, taking into account ART; assessment of the effect of ART on virological and immunological parameters in patients with EBV and HIV co-infection; identification of the most informative predictors of unfavorable course of the disease and development of algorithms for early detection of a chronic reactivated EBV infection, and predicting the development of EBV- associated lymphomas in patients with HIV and EBV coinfection. The main group included 57 HIV-infected patients with EBV co-infection, including 29 men (50,9%) and 28 (49,1%) women aged from 26 to 57 years (mean age 38,4±1,0 years). Eight patients (14,0%) had clinical stages I-II, 35 patients (61,4%) had clinical stage III and 14 patients (24,6%) had clinical stage IV. The average length of stay of patients registered for HIV infection in this group was 3,9±0,4 years; the predominant route of HIV infection is parenteral (32 patients – 56,1%). The main group were divided into 2 subgroups. The first subgroup (subgroup 1A) included 38 patients who were receiving antiretroviral therapy at the time of the study. Antiretroviral therapy was prescribed according to the recommendations of the clinical protocol for the treatment of HIV infection in adults and adolescents, approved by the order of the Ministry of Health of Ukraine from 12.07.2010 № 551. The second subgroup (1B) included HIV-infected patients with EBV co-infection who were not receiving ART at the time of the study, but who were planning to prescribe antiretroviral drugs in the near future. The comparison group was formed of 53 patients with HIV infection without clinical and laboratory signs of the presence of replicative forms of EBV infection. Men accounted for 64,2% (34 patients), women – 35,8% (19 patients), the average age is 37,8 ± 0,8 years. Eight patients (15,1%) had clinical stage I-II, 28 patients (52,8%) had clinical stage III, and 17 patients (32,1%) had stage IV disease. The predominant route of HIV infection was also parenteral - 36 (67,9%). 36 (67,9%) patients received ART. Both groups of HIV-infected patients were statistically compared by age (p=0,653), sex (p=0,160), length of stay under surveillance for HIV infection (p=0,435), routes of infection (p=0,204), number of patients, who received ART (p=0,888), and the distribution by clinical stages of HIV infection (p=0,820). It was found that Epstein-Barr virus infection in HIV patients is characterized by: a significant number of cases among young people under the age of 40 (61,4%), the dominance of the parenteral route of HIV infection (56,1%), a high percentage of patients with stage ІІІ and ІV HIV-associated diseases (86,0%), increasing the probability of detecting a high viral load of EBV DNA in the serum at high titers of specific total antibodies to VCA Ig G EBV (p <0,001), established links between the detection of high concentrations of Epstein-Barr virus DNA in the blood and the development of non-Hodgkin's lymphoma (p=0,002). It was determined that among patients with co-infection of EBV and HIV, men have a higher risk of developing EBV -induced lymphoma (r=0,33, p=0,012); the probability of developing lymphomas increases with the appearance of specific total capsid antibodies to VCA IgG EBV (r=0,27, p=0,042) and with the titer of antibodies EBNA EBV IgG> 2 (r=0,25, p=0,050); decrease in absolute values of lymphocytes (CD3+) (r= -0,28, p=0,032), leukocytes (CD45+) (r= -0,30, p=0,024) and CD4+ lymphocytes (r= -0,26, p=0,049). It was found that antiretroviral therapy has a positive effect on the course of HIV infection with co-infection of EBV, which is confirmed by a significant decrease in the quantitative content of EBV DNA in serum (p <0,001); a direct correlation between the increase in hemoglobin, relative and absolute number of CD4+ lymphocytes with a favorable prognosis (p=0,027; p=0,042; p=0,016, respectively) and the inverse correlation between a decrease in T3 lymphocytes CD3+ and leukocytes CD45+ in the absence of ART and the development of adverse co-infection (p=0,050). Studies have shown that in 11,1%of patients with ART in the absence of antitumor chemotherapy is determined by the regression of non-Hodgkin's lymphoma. On the basis of the developed multifactorial mathematical models, algorithms were created for detecting chronic reactivated EBV infection in HIV-infected patients with a diagnostic efficiency of 66,4-70,9% and predicting a high risk of developing lymphomas in patients with EBV and HIV co-infection according to a total score of 7 indicators with a predictive accuracy of 91,0%.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: інфекція, вірус Епштейна-Барр, вірус імунодефіциту людини, перебіг, патогенез, клініка, лікування, прогноз; инфекция, вирус Эпштейна-Барр, вирус иммунодефицита человека, течение, патогенез, клиника, лечение, прогноз; infection, Epstein-Barr virus, human immunodeficiency virus, course, pathogenesis, clinical picture, treatment, prognosis.
Subjects: HIV infection
Divisions: Departments > Department of Infectious Diseases
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 04 Jan 2022 09:32
Last Modified: 04 Jan 2022 09:32
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7287

Actions (login required)

View Item View Item