Значення первинного рівня клініко-імунологічних і вірусологічних показників ВІЛ-статусу в прогнозуванні ефективності високоактивної антиретровірусної терапії та ризиків несприятливого перебігу захворювання

Шевельова, О.В. (2021) Значення первинного рівня клініко-імунологічних і вірусологічних показників ВІЛ-статусу в прогнозуванні ефективності високоактивної антиретровірусної терапії та ризиків несприятливого перебігу захворювання. Masters thesis, Дніпровський державний медичний університет МОЗ України, м. Дніпро.

[img] Text
ЗНАЧЕННЯ ПЕРВИННОГО РІВНЯ КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНИХ І ВІРУСОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВІЛ-СТАТУСУ.pdf

Download (817kB)

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. Харків, 2021. Дисертація присвячена удосконаленню тактики ведення ВІЛ-інфікованих пацієнтів на підставі оцінки ефективності високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) та прогнозування несприятливого перебігу захворювання в залежності від початкового рівня й динаміки CD4+T-лімфоцитів та вірусного навантаження РНК ВІЛ. З’ясовані фактори ризику розвитку несприятливого прогнозу захворювання у 450 ВІЛ-інфікованих пацієнтів на тлі прийому ВААРТ. Встановлено основні причини втрати пацієнтів когорти з спостереження протягом 5 років, зокрема припинення прийому ВААРТ – 15,3%, смерть від причин, пов’язаних з ВІЛ − 14,0%, смерть від причин, не пов’язаних з ВІЛ і СВІС − 3,1%. Предикторами несприятливого перебігу ВІЛ-інфекції на тлі ВААРТ виявились 10 факторів: вік старше 40 років (r =0,14, p <0,003), чоловіча стать (r =0,18, p <0,007), 4 клінічна стадія ВІЛ-інфекції (r =0,26, p <0,000), пізнє призначення АРТ у зв’язку з пізнім зверненням (r =0,16, p <0,000), Lg початкового вірусного навантаження РНК ВІЛ >4,88 копій/мкл (r =0,22, p <0,001), коінфекція ВГВ (r =0,12, p <0,022), низька прихильність до ВААРТ (r =0,48, p <0,000), початковий рівень CD4+Т-лімфоцитів ≤160 клітин/мкл (r= -0,30, p <0,000) та рівні CD4+Т-лімфоцитів ≤228 клітин/мкл через 6 (r =-0,29, p <0,000) та 12 (r =-0,20, p <0,005) місяців ВААРТ. На основі отриманих предикторів побудована математична модель прогнозування несприятливого перебігу ВІЛ-інфекції на тлі ВААРТ, що дозволяє прогнозувати ризик летальності пацієнтів за сумарною бальною оцінкою 10 показників з високою прогностичною точністю (точність прогнозу – 89,7%; чутливість – 76,2%; специфічність – 94,0%). Створена на основі сучасних статистичних програм і системного аналізу соціально-демографічних та клініко-лабораторних показників математична прогностична модель дозволяє застосовувати алгоритм раннього прогнозу розвитку перебігу захворювання та в подальшому проводити динамічне спостереженні через 6 та 12 місяців і в залежності від виявлених результатів враховуватися при корекції терапії. Шевелева Е.В. Значение первичного уровня клиникоиммунологических и вирусологических показателей ВИЧ статуса в прогнозировании эффективности высокоактивной антиретровирусной терапии и рисков неблагоприятного течения заболевания. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13 – инфекционные болезни. Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины. Харьков, 2021. Диссертация посвящена усовершенствованию тактики ведения ВИЧинфицированных пациентов на основании оценки эффективности высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) и прогнозирования неблагоприятного течения заболевания в зависимости от начального уровня и динамики CD4 + T-лимфоцитов и вирусной нагрузки РНК ВИЧ. Выяснены факторы риска развития неблагоприятного прогноза заболевания у 450 ВИЧ-инфицированных пациентов на фоне приема высокоактивной антиретровиирусной терапии. Установлены основные причины потери пациентов когорты при наблюдении в течение 5 лет, в частности прекращение приема ВААРТ − 15,3%, смерть от причин, связанных с ВИЧ - 14,0%, смерть от причин, не связанных с ВИЧ и СВИС − 3,1%. Предикторами неблагоприятного течения ВИЧ-инфекции на фоне ВААРТ оказались 10 факторов: возраст старше 40 лет (r =0,14, p <0,003), мужской пол (r =0,18, p <0,007), 4 клиническая стадия ВИЧ-инфекции (r =0,26, p <0,000), позднее назначение АРТ в связи с поздним обращением (r =0,16, p <0,000), Lg начального вирусной нагрузки РНК ВИЧ >4,88 копий/мкл (r =0,22, p <0,001), ко-инфекция ВГВ (r =0,12, p <0,022), низкая приверженность к ВААРТ (r =0,48, p <0,000), исходный уровень CD4+Т-лимфоцитов ≤160 клеток/мкл (r =-0,30, p <0,000) и уровне CD4+Т-лимфоцитов ≤228 клеток/мкл за 6 (r =-0,29, p <0,000) и 12 (r =-0,20, p <0,005) месяцев ВААРТ. На основе полученных предикторов построена математическая модель прогнозирования неблагоприятного течения ВИЧ-инфекции на фоне ВААРТ, что позволяет прогнозировать риск летальности пациентов по суммарной балльной оценке 10 показателей с высокой прогностической точностью (точность прогноза – 89,7%; чувствительность – 76,2%; специфичность – 94,0%). Создана на основе современных статистических программ и системного анализа социально-демографических и клинико-лабораторных показателей математическая прогностическая модель позволяет применять алгоритм раннего прогноза развития течения заболевания и в дальнейшем проводить динамическое наблюдение через 6 и 12 месяцев и в зависимости от выявленных результатов учитываться при коррекции терапии. Sheveleva O.V. significance of the primary level of clinical, immunological and virological indicators of HIV status in predicting the effectiveness of highly active antiretroviral therapy and the risks of an unfavorable course of the disease. – Manuscript. The dissertation for scientific degree of Candidate of Medical Sciences (PhD) in specialty 14.01.13 – infectious diseases. Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education of the Ministry of Health of Ukraine. Kharkiv, 2021. The work is devoted to the study of the importance of the primary level and dynamics of clinical, immunological and virological indicators of HIV status in order to further predict the probability of developing risks of an unfavorable course of the disease and the effectiveness of highly active antiretroviral therapy (HAART) for individualization and improvement of management tactics for HIV-infected patients. A comprehensive clinical and laboratory examination was performed and risk factors for developing an unfavorable prognosis of the disease were identified in 450 HIV-infected patients. The main reasons of losses of patients in the 5-year follow − up cohort have been identified, including discontinuation of HAART −15,3%, death from HIV − related causes – 14,0%, death from non-HIV-related causes and IRSR – 3,1%. Taking into account the results obtained, a correlation analysis of clinical and laboratory parameters of a cohort of HIV-infected patients was performed, according to the results of which 10 main risk factors were selected from 22 studied indicators. Thus, it was found that the unfavorable course of HIV infection is influenced by the following factors: age over 40 years (r =0,14, p <0,003), male gender (r =0,18, p <0,007), 4th clinical stage of HIV infection (r =0,26, p <0,000), late appointment of ART due to late revealing (r =0,16, p <0,000), high initial viral load of HIV RNA (r =0,22, p <0,001), HBV coinfection (r =0,12, p <0,022), low HAART compliance (r =0,48, p <0,000), low initial CD4+T cell levels (r =-0,30, p <0,000), and CD4+T cell levels after 6 (r =-0,29, p <0,000) and 12 (r =-0,20, p <0,005) months of HAART. To develop a predictive mathematical model of an unfavorable prognosis of HIV infection, data from the previous correlation analysis were used, which identified the main risk factors for an unfavorable course of the disease, Cox regression analysis and ROC analysis were used to determine cumulative risks. Using sequential Wald analysis, evaluation scores were determined for each of the 10 indicators. Thus, the presence of 4th clinical stage of HIV, male gender and age of the patient over 40 years were assessed at +2 points, the level of CD4+Tlymphocytes before the start of therapy < 160 CL./µL – Y +3 points, Lg HIV RNA before the start of therapy >4.88 copies/ml – y +2 points, CD4+T-lymphocyte levels after 6 and 12 months of therapy < 228 CL. / MCL – u +4 points unmotivated discontinuation of art – U +9 points. The constructed mathematical model makes it possible to predict a high risk of mortality based on a total score of 10 indicators with a predictive accuracy of 89,7%; sensitivity – 76,2%; specificity – 94,0%. For more convenient use in practice, an «algorithm for calculating the probability of an unfavorable increase in HIV infection in patients taking HAART» was created. Thus, the mathematical prognostic model created on the basis of initial sociodemographic and clinical-laboratory indicators allows for an early prognosis of the unfavorable course of HIV infection in patients at the time of HAART administration and with dynamic follow-up after 6 and 12 months of therapy. The model contains a small number of parameters, does not require complex calculations and has a fairly high indicator of prognostic effectiveness, which makes it possible to individualize the management tactics of patients with HIV infection.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: ВІЛ-інфекція, несприятливий перебіг захворювання, опортуністичні інфекції, виживання, діагностика, прогнозування, високоактивна антиретровірусна терапія; ВИЧ-инфекция, неблагоприятное течение заболевания, оппортунистические инфекции, выживание, диагностика, прогнозирование, высокоактивная антиретровирусная терапия; HIV infection, unfavorable course of the disease, opportunistic infections, survival, diagnosis, prognosis, highly active antiretroviral therapy.
Subjects: Infectious diseases
HIV infection
Divisions: Departments > Department of Infectious Diseases
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 28 Jan 2022 13:01
Last Modified: 28 Jan 2022 13:01
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7305

Actions (login required)

View Item View Item