Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання: частина IІІ – особливості морфометричних параметрів сітчастої оболонки та амплітуда і латентність компонентів зорових викликаних потенціалів у опромінених внутрішньоутробно осіб

Бабенко, Т.Ф. and Логановський, К.М. and Логановська, Т.К. and Медведовська, Н.В. and Колосинська, O.O. and Гарькава, Н.А. and Куц, К.В. and Антипчук, К.Ю. and Перчук, І.В. and Крейніс, Г.Ю. and Дорічевська, Р.Ю. and Єфімова, Ю.В. and Федірко, П.А. (2021) Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання: частина IІІ – особливості морфометричних параметрів сітчастої оболонки та амплітуда і латентність компонентів зорових викликаних потенціалів у опромінених внутрішньоутробно осіб. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of Radiation Medicine and Radiobiology, 26. pp. 284-296. ISSN 2313-4607 (Online), ISSN 2304-8336 (Print)

[img] Text
16_NRCRM_2021.pdf

Download (3MB)
Official URL: http://radiationproblems.org.ua/

Abstract

Однією з актуальних проблем сучасної радіобіології є визначення особливостей вияву радіаційно обумовлених ефектів не тільки при різних дозових навантаженнях, а й на різних стадіях розвитку організму. У попередніх повідомленнях ми підсумували наявні дані, які свідчать, що в певні вікові періоди спостерігається порівняльне прискорення розвитку радіаційно індукованих патологічних змін ока і головного мозку. Дослідження й оцінка ризику розвитку можливої офтальмологічної і неврологічної патології у віддалених періодах після контамінації територій радіоактивними речовинами можливі на підставі даних спостереження за станом зорового аналіза& тора у осіб, які зазнали внутрішньоутробного опромінення в 1986 році. Тому проведено паралельне вивчення морфометричних параметрів сітківки, амплітуди і латентності компонентів викликаних зорових потенціалів у опромінених in utero осіб. Мета: провести оцінку морфометричних параметрів сітківки, амплітуди і латентності компонентів викликаних зорових потенціалів у внутрішньоутробно опромінених осіб. Матеріали і методи. Використано результати обстежень 16 осіб, опромінених внутрішньоутробно внаслідок Чорнобильської катастрофи; групою порівняння були мешканці м. Києва відповідного віку (25 осіб). Оптичну когерентну томографію здійснювали на установці Cirrus HD&OCT, застосована методика дослідження Macular Cube 512x128. Паралельно проводили вивчення зорових викликаних потенціалів на обернений патерн, аналізу& вали потиличні відведення. Реєстрували зорові викликані потенціали на реверсивний шаховий патерн (VEP, ЗВПШП) – електрофізіологічний тест, який є зоровою відповіддю на різку зміну контрасту зображення при пред’явленні реверсивного зображення шахової дошки. Результати. У опромінених внутрішньоутробно осіб у віці 22–25 років спостерігалось вірогідне збільшення товщини сітківки в фовеолі, виявлено тенденцію до збільшення товщини сітківки в зонах навколо фовеоли. При реєстрації зорових викликаних потенціалів на реверсивний шаховий патерн в цій групі виявлено наявність тен& денції до зменшення амплітуд компонентів (N75, P100, N145, P200) у правій і лівій тім’яно&потиличних ділянках та до асиметричних змін латентності цих компонентів. Висновки. Ранні фовеолярні зміни, зафіксовані при ОКТ, і зменшення амплітуд компонентів зорових виклика& них потенціалів на реверсивний шаховий патерн у віці 22–25 років можуть свідчити про ризик розвитку у пацієнтів, опромінених внутрішньоутробно, ранньої вікової макулярної дегенерації, а також підвищений ризик ранніх дегенеративних змін центральних структур зорового аналізатора. One of the current problems of modern radiobiology is determine the characteristics of the manifestation of radia& tion&induced effects not only at different dose loads, but also at different stages of development of the organism. In previous reports, we have summarized available evidence that at certain ages there is a comparative acceleration of radiation&induced pathological changes in the eye and brain, and the study and assessment of the risk of possi& ble ophthalmic and neurological pathology in remote periods after contamination of radioactive areas. Data of irra& diated in utero individuals are possible on the basis of observation of the state of the visual analyzer in persons who underwent intrauterine irradiation in 1986. Therefore, a parallel study of retinal morphometric parameters, ampli& tude and latency of components of evoked visual potentials in irradiated in utero individuals was performed. Objective: to evaluate the retinal morphometric parameters, amplitude and latency components of the evoked visu& al potentials in intrauterine irradiated persons. Materials and methods. The results of surveys of 16 people irradiated in utero in the aftermath of the Chornobyl disaster were used; the comparison group were residents of Kyiv of the corresponding age (25 people). Optical coherence tomography was performed on a Cirrus HD&OCT, Macular Cube 512x128 study technique was used. At the same time, the study of visual evoked potentials on the inverted pattern was performed, and occipital leads were analyzed. Visual evoked potentials were recorded on a reversible chess pattern (VEP) – an electrophysiological test, which is a visual response to a sharp change in image contrast when presenting a reversible image of a chessboard. Results. In those irradiated in utero at the age of 22–25 years, there was a probable increase in retinal thickness in the fovea, there was a tendency to increase the thickness of the retina in the areas around the fovea. When record& ing visual evoked potentials on a reversible chess pattern in this group, there was a tendency to decrease the ampli& tudes of components (N75, P100, N145, P200) in the right and left parieto&occipital areas and asymmetric changes in latency of these components. Conclusions. Early changes of fovea recorded in OCT and decreasing amplitudes of components of visual evoked potentials on the reversible chess pattern at the age of 22–25 years may indicate a risk of development in patients irradiated in utero, early age&related macular degeneration, as well as increased risk and increased risk structures of the visual analyzer.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: викликані зорові потенціали, оптична когерентна томографія, сітківка, вікова макулярна дегенерація, іонізуюче випромінювання, доза; induced visual potentials, optical coherence tomography, retina, age&related macular degeneration, ion& izing radiation, dose.
Subjects: Ophthalmology
Divisions: Departments > Department of Ophthalmology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 18 Mar 2022 13:10
Last Modified: 18 Mar 2022 13:10
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7390

Actions (login required)

View Item View Item