Професійні хвороби рук музикантів: одвічна проблема

Березуцька, М.С. and Березуцький, В.І. (2021) Професійні хвороби рук музикантів: одвічна проблема. Музикознавча думка Дніпропетровщини: Збірник наук. статей, вип. 2 (2). pp. 486-528. ISSN 2522-9168

[img] Text
Професійні хвороби рук музикантів Музикознавча думка Дніпропетровщини 21 вип (1).pdf

Download (11MB)

Abstract

Мета статті – вивчення закономірностей розвитку міждисциплінарної взаємодії при вирішенні проблеми професійних захворювань рук музикантів протягом всієї історії. Методологія дослідження ґрунтується на історичному, джерелознавчому й аналітичному методах. Для досягнення цілі було проведено аналіз джерел, що містять дані про причини, механизми розвитку, клінічні ознаки, методи лікування й профілактики травм перенапруги в музикантів. Пошук джерел проводився без обмеження часу в електронних архівах, репозитаріях та журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus, WoS, MedLine та PubMed. Наукова новизна. На підставі проведеного аналізу вперше були визначені три періоди в історії співпраці представників медицини та музичної педагогіки. Також вперше було систематизовано обгрунтування розподілу участі медичних і музичних фахівців у лікуванні та профілактиці професійних захворювань рук музікантів. Висновки. Встановлено зміст та сутність кожного з трьох періодів історії проблеми травм перенапругі музикантів. Перший період (до кінця XVIII століття) характеризувався відсутністю інтересу до проблеми з боку медицини. Однак досвід, накопичений викладачами провідних фортепіанних та скрипкових шкіл, дозволив означити основні причинні фактори (неергономічна виконавська техніка) й розробити загальні принципи профілактики. Другий період (з кінця XVIII до кінця ХХ ст.): формування основ міждисциплінарної взаємодії. У цей час музичні педагоги активно використовують базові медичні науки (анатомію і фізіологію) в удосконаленні ергономіки виконавства, як основи профілактики професійної патології музикантів. Представники наукової і практичної медицини активно вивчають патогенез й симптоматику травм перенапруги у музикантів, а також накопичують досвід застосування наявних у розпорядженні терапевтичних засобів (масаж, електротерапія, фізичні вправи). Третій період (з кінця ХХ століття до наших днів) характеризується активним розвитком міждисциплінарної взаємодії, підсумком якої стало реорганізація системи музічної освіти (включення в освітні програми дисциплини «основи здоров’я музиканта»), створення центрів міждисциплінарних наукових досліджень та спеціалізованих реабілітаційних центрів для музикантів з професійними захворюваннями в країнах Європейського Союзу та США. The purpose of this article was to study the patterns of interdisciplinary interaction throughout the history of the problem. In order to achieve the objective, sources containing information on ethiopathogenesis, clinical manifestations, methods of treatment and prevention of the overuse in musicians were analysed. The research methodology is based on historical, source and analytical methods. To achieve the goal, an analysis of sources containing information about the causes, mechanisms of development, clinical signs, methods of treatment and prevention of overexertion injuries in musicians was carried out. Source searches were conducted without time limitations in electronic archives, repositories, and journals indexed in Scopus, WoS, Medline, and Pubmed. The analysis made it possible to distinguish three periods in the history of the interdisciplinary cooperation of representatives of medicine and music pedagogy. The scientific novelty. Based on the analysis carried out, three periods were identified for the first time in the history of cooperation between representatives of medicine and musical pedagogy. Also, for the first time, a system for distributing the participation of medical and musical specialists in the treatment and prevention of overexertion injuries in musicians was substantiated. Conclusions. The content and essence of each of the three periods in the history of the problem of stress injuries of musicians have been established. The first period (until the end of the 18th century) is characterized by a lack of medical interest in the problem. However, the experience gained by the teachers of the leading piano and violin schools has made it possible to identify the main causal factors (non-ergonomic performing techniques) and to develop general principles of prevention. The second period (from the end of the 18th to the end of the 20th century): the formation of the foundations of interdisciplinary interaction. At this time, music teachers actively use the basic medical sciences (anatomy and physiology) in improving ergonomics of performers as a basis for prevention of professional pathology of musicians. Representatives of scientific and practical medicine actively study pathogenesis and symptoms of stress injuries in musicians, as well as accumulate experience of using available therapeutic means (massage, electrotherapy, exercise). The third period (from the end of the 20th century to the present day) has been characterized by the active development of interdisciplinary interaction, resulting in the creation of a scientific interdisciplinary research centers and specialized rehabilitation centers for musicians with occupational diseases.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.33287/222161
Uncontrolled Keywords: професійні хвороби музикантів, травми перенапруги, «переграна рука», ергономічна виконавська техніка. playing-related musculoskeletal disorders, overuse injuries in musicians, a repetitive strain injury, ergonomic performing technique.
Subjects: Occupational diseases
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 15 Jun 2022 08:44
Last Modified: 29 Aug 2022 08:00
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7628

Actions (login required)

View Item View Item