Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання: частина IІ – радіаційні цереброофтальмологічні ефекти у дітей, осіб, експонованих внутрішньо/утробно, астронавтів та інтервенційних радіологів

Логановський, К.М. and Федірко, П.А. and Куц, К.В. and Мараззіті, Д. and Антипчук, К.Ю. and Перчук, І.В. and Бабенко, Т.Ф. and Логановська, Т.К. and Колосинська, O.O. and Крейніс, Г.Ю. and Масюк, С.В. and Здоренко, Л.Л. and Зданевич, Н.А. and Гарькава, Н.А. and Дорічевська, Р.Ю. and Василенко, З.Л. and Кравченко, В.І. and Дроздова, Н.В. and Єфімова, Ю.В. and Маліняк, А.В. (2021) Головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу іонізуючого випромінювання: частина IІ – радіаційні цереброофтальмологічні ефекти у дітей, осіб, експонованих внутрішньо/утробно, астронавтів та інтервенційних радіологів. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології = Problems of Radiation Medicine and Radiobiology, В. 26. pp. 57-97. ISSN 2313-4607 (Online), ISSN 2304-8336 (Print)

[img] Text
4_NRCRM_2021 (1).pdf

Download (433kB)
Official URL: http://radiationproblems.org.ua/

Abstract

Передумова. Іонізуюче випромінювання (ІВ) може впливати на головний мозок та орган зору навіть за дії малих доз, включаючи когнітивні, емоційно-поведінкові та зорові розлади. Нами запропоновано розглядати головний мозок та орган зору як потенційні мішені для впливу ІВ з визначенням цереброофтальмологічних взаємозв’язків як «вісь очі-мозок». Мета. Метою даної роботи був аналітичний огляд сучасних експериментальних, епідеміологічних і клінічних даних стосовно радіаційних цереброофтальмологічних ефектів у дітей, осіб, експонованих внутрішньоутробно, астронавтів та інтервенційних радіологів. Матеріали та методи. Огляд виконано згідно з настановами PRISMA шляхом пошуку у реферативних та науко-метричних базах PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Embase, PsycINFO, Google Scholar, оприлюднених з 1998 до 2021 року, а також результати ручного пошуку публікацій у виданнях, що рецензуються. Результати. Епідеміологічні дані щодо ефектів впливу малих доз ІВ на нейророзвиток є доволі суперечливими, але отримано узгоджувані клінічні, нейропсихологічні та нейрофізіологічні дані щодо когнітивних і церебральних порушень, особливо у лівій, домінантній гемісфері головного мозку. У внутрішньоутробно опромінених осіб і дітей більш поширені катаракта (вроджена – після опромінення in utero) та ангіопатія сітківки. Астронавти, які здійснюватимуть довготривалі космічні місії за межами захисту магнітосфери Землі, зазнаватимуть впливу галактичного космічного випромінювання (важкими іонами, протонами), що призводить до цереброофтальмологічних порушень, передусім когнітивних і поведінкових розладів та катаракти. Інтервенційні радіологи складають особливу групу ризику розвитку цереброофтальмологічної патології – когнітивного дефіциту, переважно за рахунок дисфункції домінантної та більш радіочутливої лівої півкулі головного мозку, і катаракти, а також раннього атеросклерозу та прискореного старіння. Висновки. Результати сучасних досліджень свідчать про радіочутливість головного мозку та ока у різних контингентів опромінених осіб. Потрібні подальші дослідження з уточненням характеру цереброофтальмологічних порушень за різними сценаріями опромінення, визначенням молекулярно-біологічних механізмів цих порушень, надійним дозиметричним супроводом і врахуванням впливу нерадіаційних чинників ризику. Background. Ionizing radiation (IR) can affect the brain and the visual organ even at low doses, while provoking cognitive, emotional, behavioral, and visual disorders. We proposed to consider the brain and the visual organ as potential targets for the influence of IR with the definition of cerebro-ophthalmic relationships as the «eye-brain axis». Objective. The present work is a narrative review of current experimental, epidemiological and clinical data on radiation cerebro-ophthalmic effects in children, individuals exposed in utero, astronauts and interventional radiologists. Materials and methods. The review was performed according to PRISMA guidelines by searching the abstract and scientometric databases PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, Embase, PsycINFO, Google Scholar, published from 1998 to 2021, as well as the results of manual search of peerreviewed publications. Results. Epidemiological data on the effects of low doses of IR on neurodevelopment are quite contradictory, while data on clinical, neuropsychological and neurophysiological on cognitive and cerebral disorders, especially in the left, dominant hemisphere of the brain, are nore consistent. Cataracts (congenital – after in utero irradiation) and retinal angiopathy are more common in prenatally-exposed people and children. Astronauts, who carry out longterm space missions outside the protection of the Earth’s magnetosphere, will be exposed to galactic cosmic radiation (heavy ions, protons), which leads to cerebro-ophthalmic disorders, primarily cognitive and behavioral disorders and cataracts. Interventional radiologists are a special risk group for cerebro-ophthalmic pathology – cognitive deficits, mainly due to dysfunction of the dominant and more radiosensitive left hemisphere of the brain, and cataracts, as well as early atherosclerosis and accelerated aging. Conclusions. Results of current studies indicate the high radiosensitivity of the brain and eye in different contingents of irradiated persons. Further research is needed to clarify the nature of cerebro-ophthalmic disorders in different exposure scenarios, to determine the molecular biological mechanisms of these disorders, reliable dosimetric support and taking into account the influence of non-radiation risk factors.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.33145/2304-8336-2021-26-57-97
Uncontrolled Keywords: іонізуюче випромінювання, головний мозок, око, цереброофтальмологічні ефекти, радіаційні надзвичайні ситуації, пренатальне опромінення, космічні польоти, інтервенційна радіологія. ionizing radiation, brain, eye, cerebro-ophthalmic effects, radiation emergencies, prenatal irradiation, space flights, interventional radiology.
Subjects: Ophthalmology
Divisions: Departments > Department of Ophthalmology
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 05 Jul 2022 10:29
Last Modified: 05 Jul 2022 10:29
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7682

Actions (login required)

View Item View Item