Поліморфізм екзантеми, що зумовлена вірусом SARS-CoV-2 (клінічний випадок)

Святенко, Т.В. and Маврутенков, В.В. and Гайдук, Т.А. and Гайдук, О.І. and Маврутенкова, Т.В. (2021) Поліморфізм екзантеми, що зумовлена вірусом SARS-CoV-2 (клінічний випадок). Український журнал дерматології, венерології, косметології, № 2 (81). pp. 11-19. ISSN 1727-5741 (Print), 2522-1035 (Online).

[img] Text
Поліморфізм екзантеми, що зумовлена вірусом SARS-CoV-2.pdf

Download (377kB)
Official URL: http://vitapol.com.ua/vitapol_web/journalsPages/uj...

Abstract

Мета роботи — покращити клінічну діагностику та менеджмент нової коронавірусної хвороби шляхом описання клінічного випадку вірусної екзантеми внаслідок зараження новим штамом SARS-CoV-2. Матеріали та методи. Представлено описання клінічної симптоматики та особливостей ураження шкіри при новій коронавірусній хворобі у пацієнтки з вірогідною хворобою Гровера, діагностованою за даними патогістологічного дослідження біоптату ураженої шкіри. Наведено власне клінічне спостереження. Результати та обговорення. Клінічне різноманіття штаму нового коронавірусу SARS-CoV-2 пов’язано з тим фактом, що ця системна вірусна інфекція здатна уражати будь-який орган чи систему. Патогенез цих уражень зумовлений двома механізмами: прямим ушкодженням вірусом клітин організму та виникненням імунопатологічного процесу, який нагадує системний васкуліт. У цьому клінічному випадку відображена амбівалентність імунопатогенезу. Визначено кілька чинників виникнення дерматологічних ушкоджень у пацієнтки з поліморфною висипкою на тлі інфекції SARS-CoV-2: хімічний (сенсибілізація внаслідок роботи з хімічними сполуками), фізичний (механічний тиск під час виконання професійних обов’язків), імунопатологічний (схильність до гіперергічних реакцій дерми) та термічний, які могли спровокувати появу ознак хвороби Гровера. При цьому системна вірусна інфекція новим штамом SARS-CoV-2 стала тригером запуску імунопатологічних процесів, які маніфестували ураженням шкіри. Висновки. На сьогодні не існує значущих предикторів прогнозування перебігу хвороби та виникнення ускладнень. Тому пацієнтам, які перенесли коронавірусну інфекцію, рекомендовано лікарське спостереження протягом 12 тиж. Пацієнтів з будь-якою дерматологічною патологією необхідно обстежувати з метою виявлення специфічних маркерів COVID-19. У дискурсі диференційної діагностики дерматологічного захворювання завжди потрібно розглядати COVID-19 як можливу причину, доки не буде доведено інше. Під час проведення терапії не слід рутинно призначати всім пацієнтам вітаміни, імуномодулятори, антибіотики, які не мають доказової бази, особливо за наявності ризику розвитку імунопатологічних реакцій внаслідок професійного або токсикологічного обтяження анамнезу. Цель работы — улучшить клиническую диагностику и менеджмент новой коронавирусной болезни путем описания клинического случая вирусной экзантемы в результате заражения новым штаммом SARS-CoV-2. Материалы и методы. Представлено описание клинической симптоматики и особенностей поражения кожи при новой коронавирусной болезни у пациентки с вероятной болезнью Гровера, диагностированной по данным патогистологического исследования биоптата пораженной кожи. Приведено собственное клиническое наблюдение. Результаты и обсуждение. Клиническое многообразие штамма нового коронавируса SARS-CoV-2 связано с тем фактом, что эта системная вирусная инфекция может поражать любой орган и систему. Патогенез таких поражений обусловлен двумя механизмами: прямым повреждением вирусом клеток организма и возникновением иммунопатологического процесса, который напоминает системный васкулит. В данном клиническом случае отражена амбивалентность иммунопатогенеза. Определены несколько факторов возникновения дерматологических повреждений у пациентки с полиморфной сыпью на фоне инфекции SARS-CoV-2: химический (сенсибилизация вследствие работы с химическими соединениями), физический (механическое давление во время выполнения профессиональных обязанностей), иммунопатологический (склонность к гиперергическим реакциям дермы) и термический, которые могли спровоцировать появление признаков болезни Гровера. При этом системная вирусная инфекция SARS-CoV-2 послужила триггером к запуску иммунопатологических процессов, манифестировавших поражением кожи. Выводы. В настоящее время не существует значимых предикторов прогнозирования течения коронавирусной болезни и возникновения осложнений. Поэтому пациентам, перенесшим коронавирусную инфекцию, рекомендовано врачебное наблюдение в течение 12 нед. Пациентов с любой дерматологической патологией необходимо обследовать в целях выявления специфических маркеров COVID-19. В дискурсе дифференциальной диагностики дерматологического заболевания всегда нужно рассматривать COVID-19 как возможную причину, пока не будет доказано иное. Во время проведения терапии не следует рутинно назначать всем пациентам витамины, иммуномодуляторы, антибиотики, не имеющие доказательной базы, особенно при наличии риска развития иммунопатологических реакций вследствие профессионального или токсикологического отягощения анамнеза. Objective — to improve the clinical diagnosis and management of a new coronavirus disease by describing a clinical case of viral exanthema as a result of infection with a new strain of SARS-CoV-2. Materials and methods. A description of the clinical symptoms and features of skin lesions in a new coronavirus disease in a patient with probable Grover’s disease diagnosed during a pathological examination of a biopsy specimen of the affected skin is presented. Results and discussion. The clinical diversity of the strain of the new coronavirus SARS-CoV-2 is due to the fact that coronavirus infection is a systemic viral infection that can affect any organ and system. The pathogenesis of these lesions is due to two mechanisms: direct virus damage to the body’s cells and the emergence of an immunopathological process that resembles systemic vasculitis. The ambivalence of immunopathogenesis is reflected in this clinical case. Several factors of the occurrence of dermatological lesions in a patient with a polymorphic rash with SARS-CoV-2 infection have been identified: chemical (sensitization due to working with chemical compounds), physical (mechanical pressure during the performance of professional duties), immunopathological (tendency to hyperergic reactions of the dermis) and thermal, which could provoke the appearance of signs of Grover’s disease. At the same time, the systemic viral infection with SARS-CoV-2 was a trigger for the immunopathological processes, manifested by skin lesions. Conclusions. Currently, there are no significant predictors of the course of coronavirus disease and the occurrence of complications. Therefore, a patient who has had a coronavirus infection should be advised to follow up (communication with a doctor) for 12 weeks. A patient with any dermatological pathology should be examined for specific markers of COVID-19. In the differential diagnosis discourse for dermatological disease, COVID-19 should always be considered as a possible cause until proven otherwise. During therapy, vitamins, immunomodulators, antibiotics that do not have an evidence base should not be routinely prescribed to all patients, especially to patients at risk of developing immunopathological reactions due to occupational or toxicological anamnesis.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Вірусна екзантема, коронавірусна хвороба, вірус SARS-CoV-2, хвороба Гровера; вирусная экзантема, коронавирусная болезнь, вирус SARS-CoV-2, болезнь Гровера; viral exanthema, coronavirus disease, SARS-CoV-2 virus, Grover’s disease.
Subjects: Dermatology and Venereal Diseases
Infectious diseases
Divisions: Departments > Department of Infectious Diseases
Departments > Department of Skin and Venereal Diseases
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 21 Dec 2022 13:33
Last Modified: 21 Dec 2022 13:33
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/8018

Actions (login required)

View Item View Item