Визначення ризику розвитку ВЕБ-асоційованих лімфом у ВІЛ-інфікованих пацієнтів

Кушнєрова, О.А. and Шостакович-Корецька, Л.Р. and Литвин, К.Ю. and Шевельова, О.В. (2022) Визначення ризику розвитку ВЕБ-асоційованих лімфом у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція = Tuberculosis, Lung Diseases, HIV Infection (2). pp. 12-17. ISSN 2220-5071 (Print), ISSN 2522-1094 (Online)

[img] Text
Визначення ризику розвиткуВЕБ-асоційованих лімфому ВІЛ-інфікованих пацієнтів.pdf

Download (707kB)
Official URL: http://tubvil.com.ua/

Abstract

Мета роботи — підвищити ефективність прогнозування розвитку ВЕБ-асоційованих лімфом у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією. Матеріали та методи. З метою покращення прогнозування розвитку Епштейна—Барр-асоційованих лімфом у ВІЛ-інфікованих пацієнтів був проведений порівняльний аналіз різних показників (клініко-епідеміологічних, лабораторних, серологічних тощо) у 57 хворих на ВІЛ, які мали клініко-лабораторні підтвердження наявності коінфікування вірусом Епштейна—Барр. Із 57 пацієнтів вияви первинної лімфоми центральної нервової системи було зареєстровано у 7 хворих (12,3 %), ще у 1 пацієнта діагностовано В-клітинну крупноклітинну лімфому фронтальної пазухи, центробластний варіант (1,8, %), у 1 пацієнта — лімфому Беркітта з ураженням шийних лімфатичних вузлів (1,8 %). Для з’ясування основних тенденцій розвитку лімфом у пацієнтів з коінфекцією ВІЛ та ВЕБ нами проведений докладний аналіз в двох групах: основну групу склали 9 пацієнтів з лімфомами, інші 48 хворих без виявлених новоутворень склали групу порівняння. Результати та обговорення. Для підвищення ефективності прогнозу були побудовані багатофакторні логістичні регресії, що враховують не тільки незалежний, але і сумісний вплив розглянутих факторів ризику. Для цього обчислювали суму балів для кожного спостереження, використовуючи відповідну вагову кваліфікацію прогностичних коефіцієнтів, створену за допомогою аналізу Вальда. На основі багатофакторної прогностичної моделі, був створений алгоритм визначення ризику розвит ку ВЕБ- асоційованих лімфом у пацієнтів з коінфікуванням ВЕБ та ВІЛ. Висновки. Створений алгоритм визначення ризику розвитку ВЕБ-асоційованих лімфом у пацієнтів з ВІЛ дає змогу виявити хворих з різним ризиком розвитку лімфом за умов коінфікування ВЕБ та ВІЛ, що в подальшому створює можливість для прогнозування несприятливого перебігу ВІЛ-інфекції. Запропонований алгоритм має високий показник прогностичної ефективності, що дає можливість визначати ризик на індивідуальному рівні та закладає основи оптимізації діагностики Епштейна—Бар вірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих пацієнтів. Objective — to increase the efficiency of predicting the development of EBV-associated lymphomas in patients with HIV infection. Materials and methods. In order to improve the prediction of the development of Epstein—Barr associated lymphomas in HIV-infected patients, a comparative analysis of various indicators (clinicalepidemiological, laboratory, serological, etc.) was carried out in 57 HIV patients who had clinical and laboratory confirmation of the presence of co-infection with the Epstein—Barr. Of the 57 patients, manifestations of primary CNS lymphoma were registered in 7 patients (12.3 %), another 1 patient was diagnosed with B-cell large cell lymphoma of the frontal sinus, centroblastic variant (1.8 %), in 1 patient — Burkitt’s lymphoma with lesions of the cervical lymph nodes (1.8 %). To clarify the main trends in the development of lymphomas in patients with HIV and EBV coinfection, a detailed analysis was carried out in two groups: the main group consisted of 9 patients with lymphomas, the remaining 48 patients without detected neoplasms formed the comparison group. Results and discussion. To improve the efficiency of the forecast, multifactorial logistic regressions were constructed, taking into account not only the independent, but also the joint influence of the considered risk factors. To do this, the sum of the scores for each observation was calculated using the corresponding predictive coefficient rank qualification created using the Wald analysis. Based on a multivariate prognostic model, an algorithm was created to determine the risk of developing EBV-associated lymphomas in patients co-infected with EBV and HIV. Conclusions.The created algorithm for determining the risk of developing EBV-associated lymphomas in patients with HIV makes it possible to identify patients with different risks of developing lymphomas under conditions of infection with EBV and HIV, which further creates the possibility for predicting an unfavorable course of HIV infection. The proposed algorithm has a high predictive efficiency, which makes it possible to determine the risk at the individual level and lays the foundation for optimizing the diagnosis of Epstein—Barr virus infection in HIV-infected patients.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ВІЛ-інфекція, Епштейна—Барр вірусна інфекція, ВЕБ-асоційовані лімфоми; HIV infection, Epstein—Barr virus infection, EBV-associated lymphomas.
Subjects: HIV infection
Divisions: Departments > Department of Infectious Diseases
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 21 Dec 2022 14:00
Last Modified: 21 Dec 2022 14:00
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/8019

Actions (login required)

View Item View Item