Асоціації SNP rs_7927894 гена FLG та TARC/CCL17 з атопічним дерматитом у дітей

Дитятковський, В.О. and Абатуров, О.Є. and Науменко, Н.В. and Аліфіренко, О.О. and Пінаєва, Н.Л. and Таран, С.Т. and Філатова, І.А. (2021) Асоціації SNP rs_7927894 гена FLG та TARC/CCL17 з атопічним дерматитом у дітей. Сучасна педіатрія. Україна = Современная педиатрия. Украина = Modern Pediatrics. Ukraine, 6 (118). pp. 12-18. ISSN 2663-7553 (print); 2706-6134 (online)

[img] Text
SP6-2021_Дитятковський.pdf

Download (569kB)
Official URL: http://med-expert.com.ua

Abstract

Одним з основних генетичних факторів розвитку атопічного дерматиту (АД) у дітей є однонуклеотидні поліморфізми гена філагрину (FLG), зокрема rs_7927894 FLG, а одним із найбільш вивчених і перспективних маркерних хемокінів (ХК) при АД є тимусом та активацією регульований хемокін (TARC/CCL17). Мета – визначити асоціації та ролі різних варіантів SNP rs_7927894 FLG та TARC/CCL17 у дітей, хворих на різні клінічні профілі (КП) АД — ізольований або сполучений з коморбідними атопічними хворобами (АХ). Матеріали та методи. До основної групи залучено 39 пацієнтів, хворих на АД, ізольований або сполучений з коморбідними АХ, віком від 3 до 18 років. До контрольної групи залучено 47 дітей аналогічного віку, які мають патологію шлунковоEкишкового тракту без клінічних ознак атопії. В усіх пацієнтів основної та контрольної груп визначено генотипні варіанти SNP rs_7927894 гена FLG методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі та сироваткові концентрації TARC/CCL17 у венозній крові. Пороговим значенням статистичної достовірності прийнято p<0,05. Результати. Встановлено частоту та асоціації генотипних варіантів С/С, С/Т та Т/Т SNP rs_7927894 FLG у пацієнтів досліджуваних груп: С/Т rs_7927894 FLG є достовірно найчастішим у загальній основній групі (56,4%, p<0,05), КП ізольованого АД (61,1%, p<0,05) та АД, сполученого з коморбідними АХ (52,4%, p<0,05). Визначені асоціації досліджуваного SNP з АД: варіант C/T rs_7927894 FLG достовірно прямо асоційований з АД (r=0,291, p<0,05), C/C rs_7927894 FLG має негативну асоціацію з тенденцією до достовірності (r=0,194, p=0,07). Сироваткові концентрації TARC/CCL17 достовірно не відрізняються за середніми значеннями в пацієнтів основної та контрольної груп відповідно: загальна основна — 615,8 пг/мл, основна (КП з ізольованим АД) — 651,3 пг/мл, основна (КП з АД, сполученим із коморбідними АХ) — 585,4 пг/мл, контрольна — 608,4 пг/мл (p>0,05). Виявлено такі асоціації сироваткових концентрацій TARC/CCL17: збільшення з тенденцією до достовірності з посиленням ступеня тяжкості АД (r=0,290, p=0,07) та достовірне збільшення в періоді загострення АД (r=0,426, p<0,05). Достовірної прямої асоціації TARC/CCL17 щодо пацієнтів з АД порівняно з контрольною групою не встановлено (r=E0,027, p>0,05). Висновки. Генотипний гетерозиготний варіант С/Т rs_7927894 FLG є достовірно найчастішим та асоційованим із дослідженими КП АД у дітей — ізольованим і сполученим із коморбідними АХ. Генотипний варіант С/С rs_7927894 FLG з тенденцією до достовірності зворотно асоційований з АД у дітей. Сироваткові концентрації TARC/CCL17 не мають достовірної різниці в пацієнтів з АД та без атопії, водночас достовірно підвищуються в разі загострення та з тенденцією до достовірності зі збільшенням ступеня тяжкості різних КП АД у дітей. Дослідження виконано відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження ухвалено Локальним етичним комітетом зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримано інформовану згоду батьків, дітей. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів. One of the main genetic factors of the development of atopic dermatitis (AD) in children are single nucleotide polymorphisms (SNP) of the filagrin gene (FLG), particularly rs_7927894 FLG. One of the mostly studied and promising AD marker chemokines (CK) is the thymusE and activation regulated chemokine (TARC/CCL17). Purpose – to detect the associations and role of different variants of SNP rs_7927894 FLG gene and TARC/CCL17 in children suffering different AD clinical proE files (CP) – isolated or combined with comorbid atopic disorders (AtD). Materials and methods. The main group comprised 39 patients aged 3 to 18 years, suffering the isolated AD or combined with comorbid AtD. The control group comprised 47 patients aged 3 to 18 years, suffering the pathology of gastrointestinal tract without clinical signs of atopy. All the patients of the main and conE trol groups had undergone detection of the genotype variants of SNP rs_7927894 FLG gene by realEtime polymerase chain reaction and detection of TARC/CCL17 serum concentrations in venous blood. The cutEoff value of statistical significance was set as p<0,05. Results. The incidence and association of genotype variants C/C, C/T and T/T SNP rs_7927894 FLG gene in patients of cohorts of the studied groups were detected as follows: C/T rs_7927894 FLG was significantly the most common in the general main group (56.4%, p<0.05), within the cohort of CP AD isolated (61.1%, p<0.05) and CP of AD combined with comorbid AtD (52.4%, p<0.05). There were detected the associations of studied SNP with AD: C/T rs_7927894 FLG is significantly directly associated with AD (r=0.291, p<0.05), C/C rs_7927894 FLG has a reverse association with a trend to significance (r=E0.194, p=0.07). Mean serum concentrations of TARC/CCL17 did not differ significantly among patients cohorts of the main and control groups, respectively: general main group — 615.8 pg/ml, main with a CP AD isolated — 651.3 pg/ml, main with a CP of AD combined with comorbid AtD — 585.4 pg/ml, control — 608.4 pg/ml (p>0.05). Associations of serum TARC/CCL17 concentrations were determined as follows: elevation trending to significance within increasing AD severity degree (r=0.290, p=0.07) and significant elevation within the AD exhacerbation period (r=0.426, p<0.05). No significant association of TARC/CCL17 as to AD patients compared to the control group was detected in our study (r=E0.027, p>0.05). Conclusions. The genotype heterozygote variant C/T rs_7927894 FLG is significantly the most common and associated with all AD CP in children — isolated and combined with comorbid AtD. Variant C/C rs_7927894 of FLG gene is significantly reversely associated with AD in children. Serum concentrations of TARC/CCL17 did not reveal any significant differences between the AD patients and nonEatopic ones. However, they significantly elevate within AD exacerbaE tion phase and trending to significance within AD severity degree increase in children. The research was carried out in accordance with the principles of the Helsinki declaration. The study protocol was approved by the Local Ethics Committee of all participating institutions. The informed consent of the patient was obtained for conducting the studies. No conflict of interest was declared by the authors. Одним из основных генетических факторов развития атопического дерматита (АД) у детей является однонуклеотидные полиморфизмы гена филаггрина (FLG), в частности rs_7927894 FLG. А одним из наиболее изученных и перспективных маркерных хемокинов (ХК) при АД является тимусом и активацией регулируемый хемокин (TARC/CCL17). Цель — определить ассоциации и роли различных вариантов SNP rs_7927894 FLG и TARC/CCL17 у детей, больных различными клиническими профилями (КП) АД — изолированным или сочетанным с коморбидными атопическими болезнями (АБ). Материалы и методы. В основную группу включены 39 пациентов, больных АД, изолированным или сочетанным с коморбидными АХ, в возрасте от 3 до 18 лет, в контрольную — 47 детей аналогичного возраста, имеющих патологию желудочноEкишечного тракта без клинических признаков атопии. У всех пациентов основной и контрольной групп определены генотипные варианты SNP rs_7927894 гена FLG методом полимеразной цепной реакции в реальном времени и сывороточные концентрации TARC/CCL17 в венозной крови. Пороговым значением статистической достоверности признано p<0,05. Результаты. Установлены частота и ассоциации генотипных вариантов С/С, С/Т и Т/Т SNP rs_7927894 FLG у пациентов исследуемых групп: С/Т rs_7927894 FLG встречается достоверно чаще в общей основной группе (56,4%, p<0,05), при КП изолированного АД (61,1%, p<0,05) и АД, сочетанного с коморбидными АХ (52,4%, p<0,05). Определены ассоциации исследуемого SNP с АД: вариант C/T rs_7927894 FLG достоверно прямо ассоциирован с АД (r=0,291, p<0,05), C/C rs_7927894 FLG имеет негативную ассоциацию с тенденцией к достоверности (r=0,194, p=0,07). Сывороточные концентрации TARC/CCL17 достоверно не отличаются по средним значениям у пациентов основной и контрольной групп соответственно: общая основная — 615,8 пг/мл, основная (КП с изолированным АД) — 651,3 пг/мл, основная (КП с АД, сочетанным с коморбидными АХ) — 585,4 пг/мл, контрольная — 608,4 пг/мл (p>0,05). Выявлены следующие ассоциации сывороточных концентраций TARC/CCL17: увеличение с тенденцией к достоверности при усилении степени тяжести АД (r=0,290, p=0,07) и достоверное увеличение в период обострения АД (r=0,426, p<0,05) Достоверной прямой ассоциации TARC/CCL17 у пациентов с АД по сравнению с контрольной группой не установлено (r=E0,027, p>0,05). Выводы. Генотипный гетерозиготный вариант С/Т rs_7927894 FLG является достоверно чаще ассоциированным с исследованными КП АД у детей — изолированным и сочетанным с коморбидными АХ. Генотипный вариант С/С rs_7927894 FLG с тенденцией к достоверности обратно ассоциирован с АД у детей. Сывороточные концентрации TARC/CCL17 не имеют достоверной разницы у пациентов с АД и без атопии, в то же время достоверно повышаются при обострении с тенденцией к достоверности с увеличением степени тяжести различных КП АД у детей. Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен Локальным этическим комитетом всех участвующих учреждений. На проведение исследований получено информированное согласие родителей, детей. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: атопічний дерматит, діти, асоціації, поліморфізм, філагрин, тимусом та активацією регульований хемокін. atopic dermatitis, children, associations, polymorphism, filaggrin, thymusE and activation regulated chemokine; атопический дерматит, дети, ассоциации, полиморфизм, филаггрин, тимусом и активацией регулируемый хемокин.
Subjects: Pediatrics
Immunogenetics
Divisions: Departments > Department of Pediatrics 1 and medical genetics (formerly - Faculty Pediatrics and Medical Genetics)
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 17 Jan 2023 14:19
Last Modified: 17 Jan 2023 14:19
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/8086

Actions (login required)

View Item View Item