Морфологічний стан фетальної печінки під впливом цитратів срібла та золота на тлі свинцевої інтоксикації

Гарець, В.І. and Бельська, Ю.О. and Шаторна, В.Ф. (2015) Морфологічний стан фетальної печінки під впливом цитратів срібла та золота на тлі свинцевої інтоксикації. Галицький лікарський вісник, Т.22№3 (ч. 1). pp. 48-51. ISSN 2306-4285

[img] Text
Морфологічний стан фетальної печінки під впливом цитратів срібла та золота на тлі свинцевої інтоксикації рабочая.pdf

Download (321kB)

Abstract

Останнє десятиріччя характеризується появою і зростанням негативних тенденцій у здоров’ї і відтворенні народу України. На показники здоров’я населення перш за все впливає екологічна ситуація, яка визначається ступенем забруднення навколишнього середовища солями важких металів та іншими хімічними сполуками. Пріоритетним напрямком загальної проблеми збереження здоров’я населення є охорона здоров’я вагітної та її плода. Під дією ацетату свинцю на організм матері в період вагітності виникають негативні зміни в печінці потомства. Таким чином дослідження речовин, які мають протекторні властивості щодо негативного впливу свинцю на печінку ембріону, є актуальним завданням даної наукової роботи. Метою дослідження було виявлення модифікуючих властивостей цитратів срібла та золота на морфологічний стан печінки ембріонів щурів. Матеріали і методи дослідження. Експериментальна частина роботи виконана на 24 білих статевозрілих щурах-самицях лінії Вістар вагою 180-200 г у віці 95-110 днів. В експериментальних моделях використовували розчин ацетату свинцю та розчини цитратів срібла та золота, отриманих за аквананотехнологією. Всі щури були розподілені на 4 групи: І група – тварини, яким вводили розчин ацетату свинцю у концентрації 0,05 мг/кг; ІІ група – тварини, яким вводили розчин ацетату свинцю у концентрації 0,05 мг/кг та розчин цитрату срібла у концентрації 2 мкг/кг; ІІІ група – тварини, яким вводили розчин ацетату свинцю у концентрації 0,05 мг/кг та розчин цитрату золота у концентрації 1,5 мкг/кг; ІV група (контрольна) – тварини, яким вводили дистильовану воду. Розчини металів вводили самицям ентерально через зонд один раз на добу, в один і той же час, з 1-ого по 19-й день вагітності. На 20-й день вагітності проводили оперативний забій. Ембріони фіксували у 7%-розчині нейтрального формаліну для подальшого морфометричного та гістологічного дослідження. Після фіксації з ембріону вилучали печінку, зважували та розраховували коефіцієнт маса печінки до маси ембріону. Результати роботи. Маса печінки у групі впливу ацетату свинцю достовірно менша у 2,5 рази у порівнянні із контрольною групою (p<0,05). У групі сумісного впливу ацетату свинцю та цитрату срібла маса печінки більша у 1,16 разів у порівнянні із контрольною групою і у 2,9 разів більше у порівнянні із групою впливу ацетатом свинцю (p<0,05). Показник маси печінки у групі сумісного впливу ацетату свинцю та цитрату золота достовірно менший у 1,6 разів у порівнянні з контрольною групою, але більший у 1,5 рази у порівнянні з групою впливу ацетатом свинцю. Розрахунок коефіцієнту відношення маси печінки до маси ембріону показав наступні результати. Відношення маси печінки до маси ембріону у групі впливу ацетату свинцю у 1,3 рази менше у порівнянні з контрольною групою. Коефіцієнт маса печінки до маси ембріону у групі сумісного впливу ацетату свинцю та цитрату срібла у 1,04 рази більший у порівнянні із контрольною групою, але у 1,28 разів більший у порівнянні з групою впливу ацетату свинцю (p<0,05). Коефіцієнт маса печінки до маси ембріону у групі сумісного впливу ацетату свинцю та цитрату золота у 1,23 рази достовірно менший у порівнянні з контрольною групою та у 1,03 рази більше у порівнянні з групою впливу ацетату свинцю. Збільшення коефіцієнту маса печінки до маси ембріону у групах сумісного впливу ацетату свинцю та цитратів металів у порівнянні з групою свинцевої інтоксикації відображає наростання компенсаторних реакцій органу в умовах впливу солями важких металів. Висновки. Таким чином виявлено, що низькі дози ацетату свинцю викликають зменшення вагових показників печінки майбутнього потомства. При введенні цитратів срібла та золота на фоні свинцевої інтоксикації спостерігається збільшення маси печінки у порівнянні з ваговими показниками групи впливу свинцю та збільшення коефіцієнту маса печінки до маси ембріону, що свідчить про посилення компенсаторних механізмів органу за умов впливу солями важких металів. The last decade is characterized by the emergence and growth of negative trends in the health and reproduction of the people of Ukraine. On health indicators primarily affects the ecological situation, determined the degree of environmental contamination by salts of heavy metals and other chemicals. The priority overall problem of preserving public health are health care of pregnant and her fetus. Under the influence of lead acetate on the mother during pregnancy there are negative changes in the liver of offspring. Thus the study of substances with protective properties due to the negative impact of lead on the liver of embryo is an urgent task of the research. The aim of the study was to identify modifying properties of silver and gold citrates on the morphological status of the rat embryos liver. Materials and methods. Experimental work performed on 24 white mature female rats Wistar weighing 180-200 grams aged 95-110 days. In experimental models used a solution of lead acetate and solutions of silver and gold citrates obtained by aquananotechnology. All rats were divided into 4 groups: I group - animals which were injected by solution of lead acetate at concentration 0,05 mg/kg; II group – animals which were injected by lead acetate at concentration of 0,05 mg/kg and silver citrate at concentration 2 mcg/kg; III group - animals which were injected by lead acetate at concentration 0,05 mg/kg and gold citrate at concentration 1.5 mcg/kg; The fourth group (control) - animals which were injected by distilled water. Solutions of metals were injected enterally using tube once a day, at the same time, from the first to the 19th day of pregnancy. On the 20th day of pregnancy was performed operative slaughter. Embryos were fixed at 7% solution of neutral formalin for further histological and morphometric study. After fixation fetal liver removed, weighed and calculated ratio of liver weight to the mass of the embryo. The results. The weight of the liver in group under the influence of lead acetate in 2.5 times less in comparison with control group. Under the combined influence of lead acetate and silver citrate the weight of liver more in 1.16 times in comparison with control group and in 2.3 times more in comparison with group of lead intoxication. Indicator of liver weight in group of combined influence of lead acetate and gold citrate in 1.6 times less in comparison with control group, but in1.5 times more in comparison with group of lead intoxication. The ratio of liver weight to the mass of the embryo in the group lead influence in 1.3 times less than in control group. Ratio of liver weight to the mass of the embryo in the group of combined influence of lead acetate and silver citrate in 1.04 times less in comparison with control group and in 1.28 times more than in group of lead influence. Ratio of liver weight to the mass of the embryo in the group of combined influence of lead acetate and gold citrate in 1.23 times less in comparison with control group and in 1.03 times more than in group of lead intoxication. Conclusions. Thus, found that low doses of lead acetate causing a reduction in liver weight indicators of future offspring. In case of injection of silver and gold citrates on a background exposure of lead acetate, causes an increase in liver weight compared to weight performance group lead exposure and increased liver weight ratio to the mass of the embryo, indicating that enabled compensatory mechanisms agency of organ in case of the influence of heavy metal salts.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ацетат свинцю, наноаквахелат срібла, наноаквахелат золота, ембріогенез, печінка. lead acetate, silver nanoaquachelate, gold nanoaquachelate, embryogenesis, liver.
Subjects: Medical Biology
Experimental medicine
Embryology
Hepatology
Divisions: Departments > Department of Medical Biology, Botany and Pharmacognosy
Depositing User: Анастасия Жигар
Date Deposited: 10 Nov 2016 14:47
Last Modified: 10 Nov 2016 14:47
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/1163

Actions (login required)

View Item View Item