Characteristics of genetic determination of the development of arterial hypertension and metabolic syndrome in patients with morbid obesity

Duka, R.V. (2019) Characteristics of genetic determination of the development of arterial hypertension and metabolic syndrome in patients with morbid obesity. Sciences of Europe, Vol. 1 (No 40). pp. 13-18. ISSN 3162-2364

[img] Text
VOL 1, No 40 (2019)-P 13-18.pdf

Download (717kB)
Official URL: http://www.european-science.org/

Abstract

Стаття присвячена вивченню взаємозв'язку між поліморфізмом генів-кандидатів порушення вуглеводного та ліпідного обміну, а також артеріальної гіпертензії та виникненням проявів хвороби, а саме ожиріння та супутнього йому метаболічного синдрому, а також проявів артеріальної гіпертензії. Для визначення особливостей динаміки пружньо-еластичних властивостей артеріальної стінки у пацієнтів із артеріальною гіпертензією (АГ) та морбідним ожирінням (МО) під впливом антигіпертензивної терапії залежно від наявності баріатричного лікування ожиріння в дослідження було відібрано 59 осіб з ожирінням І-ІІІ ступеню (39 пацієнтів – основна група із БЛ в наступному та 20 – контрольна група без баріатричного втручання (БВ)), які спостерігалися мультидисциплінарною командою співробітників ДЗ «Дніп-ропетровська медична академія МОЗ України» і знаходилися під спостереженням протягом 3 та більше років після операції. В основну групу увійшло 18 (46,15%) жінок та 21 (53,85%) чоловік з АГ І-ІІ стадії віком від 24 до 62 років, середній вік дорівнював 43,7±3,11 років. Величина індексу маси тіла (ІМТ) дорівнювала 47,30 (42,90; 56,10) км/м2 . Контрольну групу склало 20 пацієнтів з АГ ІІ стадії середнім віком 43,6±1,74 роки. Медіана ІМТ відповідала 33,80 [31,40; 36,80] кг/м2 і була достовірно нижче, аніж в основній групі (р<0,05 за критеріями Стьюдента та Манна-Уітні). Надалі до групи динамічного спостереження було включено 25 пацієнтів з морбідним ожирінням та АГ, у яких проводили баріатричне хірургічне лікування. За індивідуальною згодою було проведено дослідження 5 генетичних варіантів поліморфізму генів АГ: мутація 1 b2-адренорецептора (ADRB2) (Gln27Glu) 5318 C>G, мутація 2 b2-адренорецептора (ADRB2) (Arg16Gly) 46 A>G, мутація b3-адренорецептора (ADRB3) (Trp64Arg) 190 T>C), мутація гена гамма-рецептора, що активується проліфератором пероксисом PPARG-gamma2 (Pro12Ala) 34 С>G та мутацію гена переносника жирних кислот FABP2 (Ala54Thr) 163 G>A, з яких: 22 з 25 хворих на морбідне ожиріння із подальшим баріатричним лікуванням (8 пацієнтів із біліопанкретичним шунтуванням у наступному і 14 – із поздовжньою резекцією шлунка) та 12 з 20 пацієнтів із ожирінням І-ІІІ ст., які не були прооперовані, а лікувалися консервативно (група порівняння). Доведено, що кожен з ключових компонентів метаболічного синдрому – ожиріння, дисліпідемія, гіперглікемія і підвищений артеріальний тиск – має генетичну схильність, для якої необхідно виявляти основні гени-кандидати. Подібна схильність може призводити до або прискорювати розвиток МС. The article is devoted to the study of the relationship between the polymorphism of candidate genes in the development of carbohydrate and lipid metabolism, as well as arterial hypertension and the appearance of manifestations of the disease, namely obesity and its accompanying metabolic syndrome, as well as manifestations of arterial hypertension. To determine the peculiarities of the dynamics of elastic properties of the arterial wall in patients with arterial hypertension (AH) and morbid obesity (MO) under the influence of antihypertensive therapy, depending on the presence of bariatric intervention, 59 people with obesity I-III degree (39 of patients – the main group with bariatric treatment in the next, and 20 – control group without bariatric intervention (BI)), which was observed by the multidisciplinary team of employees of State Institution "Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine"and were monitored for 3 years or more after the operation. The main group included 18 (46,15%) women and 21 (53,85%) men from the AH I-ІІ stage, aged from 24 to 62 years old, with an average age of 43,7±3,11 years. The body mass index (BMI) was 47,30 (42,90; 56,10) kg/m2. The control group consisted of 20 patients with II stage hypertension with an average age of 43,6±1,74 years. The median BMI corresponded to 33,80 [31,40; 36,80] kg/m2 and was significantly lower than in the main group (p<0,05 according to Student and Mann-Whitney criteria). Subsequently, the group of dynamic observation included 25 patients with morbid obesity and hypertension, in which bariatric surgical treatment was performed. Individual consent was made to study 5 genetic variants of polymorphism: mutation of 1 b2-adrenergic receptor (ADRB2) (Gln27Glu) 5318 C> G, mutation of 2 b2-adrenoreceptor (ADRB2) (Arg16Gly) 46 A> G, mutation of b3-adrenoreceptor (ADRB3) (Trp64Arg) 190 T>C), mutation of the gamma receptor which is activated by the peroxisol proliferator PPARG-gamma2 (Pro12Ala) 34C>G and mutation of the fatty acid carrier FABP2 (Ala54Thr) 163 G>A, of which: 22 out of 25 patients with morbid obesity with further bariatric treatment (8 patients with biliopancreatic diversion Hess-Marceau modification in the next and 14 with longitudinal resection the stomach) and 12 out of 20 obese patients of the I-III stages that were not operated and treated concurrently (comparison group). It has been proven that each of the key components of the metabolic syndrome – obesity, dyslipidemia, hyperglycemia and high blood pressure – has a genetic predisposition for which it is necessary to identify the main candidate genes. Such a tendency can lead to or accelerate the development of metabolic syndrome.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: морбідне ожиріння, генетична детермінованість, есенціальна гіпертензія, метаболічний синдром; morbid obesity, genetic determinism, essential hypertension, metabolic syndrome.
Subjects: Surgery
Metabolism
Divisions: Departments > Department of Surgery №1
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 23 Sep 2020 14:11
Last Modified: 23 Sep 2020 14:11
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/5747

Actions (login required)

View Item View Item