Аналіз проблемних питань експертизи стійкої непрацездатності хворих та інвалідів у практиці сімейних лікарів

Науменко, Л.Ю. and Концур, В.М. and Дерий, Н.В. and Крутікова, Н.Ю. and Борисова, І.С. (2016) Аналіз проблемних питань експертизи стійкої непрацездатності хворих та інвалідів у практиці сімейних лікарів. Семейная медицина= Сімейна медицина, №3. pp. 82-85. ISSN 2307-5112

[img] Text
simmed_2016_3_20.pdf

Download (139kB)
Official URL: http://family-medicine.com.ua/

Abstract

У статті висвітлено актуальні питання післядипломної підготовки лікаря загальної практики–сімейного лікаря з надання висококваліфікованої експертної допомоги у но) вих умовах реорганізаційних змін системи охорони здо) ров’я України на шляху європейського вибору. Мета дослідження: для підвищення якості рішення меди) ко)соціальних питань громадян на основі діючих держав) них нормативно)правових документів розробити для ліка) ря загальної практики–сімейного лікаря покроковий алго) ритм дій щодо направлення хворого (інваліда) на медико) соціальну експертну комісію (МСЕК). Матеріали та методи. Для вирішення поставленої мети у дослідженні використані ряд наказів Міністерства охорони здоров’я України: № 378 від 10.06.2007 р., № 110 від 14.02.2012 р. та № 72 від 23.02.2001 р., що регламентують проведення і направлення на МСЕК. Результати. Згідно із сучасними вимогами надання меди) ко)санітарної допомоги населенню сімейний лікар повинен бути готовим вирішувати цілу низку експертних, медико) соціальних і реабілітаційних питань. Використання лікарем загальної практики–сімейним лікарем запропонованого ал) горитму дій сприятиме швидкому вирішенню поставлених завдань щодо забезпечення своєчасного направлення хво) рого (інваліда) на МСЕК. Заключення. Медико)соціальна експертиза є невід’ємною ча) стиною роботи лікаря загальної практики–сімейного лікаря. Вона має велике клінічне, соціально)економічне і правове зна) чення. Знання шляхів вирішення медико)соціальних проблем виводять фахівця в області сімейної медицини на вищий рівень багатопланової комплексної допомоги хворим, інвалідам та членам їхніх сімей. Покроковий алгоритм дій, викладений у статті, відповідає основним положенням діючих нормативно) правових державних документів. Використання даного алго) ритму у практиці лікаря загальної практики–сімейного лікаря сприятиме вирішенню завдань сучасної медицини – забезпе) чити універсальність, широкопрофільність і комплексність вирішення проблем, пов’язаних із здоров’ям українців щодо надання висококваліфікованої медико)експертної допомоги. The article is devoted to topical issues of post1diploma training of General practitioner1family doctor, what to provide highly qualified expertise in the new conditions of organizational changes of the health care system of Ukraine towards the European choice. The objective: based on the current state of normative-legal documents to propose to the General practitioner1family doctor poshagovyi algorithm of action, about the direction of the patient (disabled) on medical-social expert Commission (msec) to address health and social issues. Patients and methods. To address this goal the study used a number of orders of the Ministry of health of Ukraine № 378 from 10.06.2007, № 110 dated 14.02.2012 and № 72 dated 23.02.2001, governing the conduct and direction on MSEK patients with signs of disability and disabled people to resolve health and social issues, including the definition of disability, prolongation of a leaf of invalidity and recommendations on medical, social, vocational and labour rehabilitation. Results. According to the modern requirements of medical1sanitary aid to the population, the family doctor should be prepared to face a number of expert, medical-social and rehabilitation issues. Use by General practitioner – family physician of the proposed algorithm of action will lead to a more rapid solution of tasks, to ensure timely direction of patient (disabled) MSEK. Conclusions. Medico1social assessment is an integral part of the work of the General practitioner – family doctor. She has extensive clinical, socio1economic and legal significance. Knowledge of the ways of addressing medico1social problems of the sick and disabled, is bringing the specialist in the field of family medicine to a higher level of integrated multidisciplinary care to patients, invalids and members of their families. Poshagovyi the algorithm presented in this paper is based and comply with the existing legal state documents. The use of this algorithm in practice of the General practitioner - family physician will contribute to solving problems of modern medicine is to ensure the universality, shirokopolosnoi and comprehensive solutions to problems related to health of Ukrainians concerning the provision of highly qualified expert medical assistance.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: сімейний лікар, медико-соціальна експертиза; family doctor, medical and social expertise; семейный врач, медико-социальная экспертиза.
Subjects: Family Medicine
Medical-social examination
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of Medical and Social Expertise and Rehabilitation FPE
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 10 Feb 2021 16:27
Last Modified: 10 Feb 2021 16:32
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6244

Actions (login required)

View Item View Item