Профілактика фізичного перенапруження у школярів під час занять фізичним вихованням

Неханевич, О.Б. and Кваснікова, В.І. and Манін, М.В. and Абрамов, В.В. and Смирнова, О.Л. and Глущук, Є.О. (2020) Профілактика фізичного перенапруження у школярів під час занять фізичним вихованням. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 4 (158). pp. 310-314. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

[img] Text
7. Неханевич О.Б., Кваснікова В.І., Манін М.В..pdf

Download (150kB)
Official URL: https://vpbm.com.ua/ua/

Abstract

. Збільшення частоти випадків раптової смерті серед молодих осіб під час занять фізичною культурою і спортом вже турбує не тільки фахівців в області медицини та фізичного виховання, але й непокоїть батьків та дітей. За даними літератури відомо, що більшість таких станів пов’язані з прихованою патологією серцево-судинної системи, що не виявляється при звичайних скринінгових обстеженнях. Обґрунтування доступних дієвих інструментів щодо ранньої діагностики і своєчасної корекції тренувальних навантажень можуть бути шляхом до вирішення цієї проблеми. Тому розробка програми експрес-діагностики фізичного здоров’я школярів є вкрай актуальною. Мета дослідження. Підвищення ефективності заходів профілактики раптових станів під час занять фізичним вихованням школярів шляхом розробки та впровадження методики оперативної діагностики рівня фізичного здоров’я, системи інформатизації вчителів та учнів і методики оперативної корекції тренувальних навантажень. Об’єкт і методи дослідження. В спостереження було включено 58 учнів одинадцятих класів Дніпропетровського обласного медичного ліцею «Дніпро» віком від 15 до 17 років (середній вік склав 16,4±2,3 років). Серед обстежених було 33 дівчини (56,9%) та 25 хлопців (43,1%). Методи. Рівень фізичного розвитку досліджували за допомогою методу антропометрії. Зріст та маса тіла досліджувались за стандартними методиками. Оцінку фізичного розвитку здійснювали методом індексів, для чого розраховували індекс маси тіла (ІМТ). Склад тіла, зокрема ступінь розвитку підшкірно-жирової клітковини визначали методом каліперометрії (ЖМТ). Фізична працездатність визначалась за допомогою проби Руф’є (ІР). В процесі дослідження випадковим чином учні були розподілені на 2 групи спостереження. До І групи були включені 29 школярів, для яких було запропоновано перед кожним уроком фізичного виховання розраховувати ІР з наступною корекцією фізичних навантажень протягом наступного уроку фізичного виховання за розробленою методикою. При вимірюванні ІР учні всіх класів розподілялися на групи фізичного виховання: основна, підготовча та спеціальна. До основної групи були віднесені ті учні, ІР яких був відмінний та добрий, до підготовчої – задовільний, а до спеціальної – незадовільний та поганий. У разі зарахування особи в підготовчу групу рівень фізичного навантаження знижували на 25%. Для осіб спеціальної групи рівень зниження фізичних навантажень сягав 50%. До ІІ групи увійшли 29 школярів відповідного віку і статі. В цій групі не проводилось корегування рівня фізичних навантажень на уроках фізичного виховання, вони виконували навантаження згідно затвердженої програми. Оперативний контроль рівня фізичного здоров’я, що визначався з урахуванням наявності факторів ризику, стану самопочуття, рівня фізичного розвитку та фізичної працездатності, проводився з використанням розробленого мобільний додатку «Health», що було створено у браузерному середовищі «Thunkable». Висновки. Розроблена та впроваджена методика експрес-діагностики фізичного здоров’я школярів та оперативного корегування розподілу на медичні групи з подальшою оптимізацією фізичних навантажень під час занять фізичним вихованням покращила рівень фізичного здоров’я учнів. Розроблено та впроваджено методику експрес-діагностики фізичного здоров’я учнів за допомогою створеного мобільного додатку «Health», яка надала можливість вчителю оперативно корегувати розподіл школярів на медичні групи, інформувати педагогів, учнів та батьків щодо рівня фізичного здоров’я та оптимізувати фізичні навантаження під час уроків фізичного виховання. . Увеличение частоты случаев внезапной смерти среди школьников во время занятий физической культурой и спортом уже беспокоит не только специалистов в области медицины и физического воспитания, а также родителей и детей. По данным литературы известно, что большинство таких состояний связаны со скрытой патологией сердечно-сосудистой системы, которая не проявляется при обычных скрининговых обследованиях. Обоснование доступных действенных инструментов по ранней диагностике и своевременной коррекции физических нагрузок могут быть путем к решению этой проблемы. Поэтому разработка программы экспресс-диагностики физического здоровья школьников является крайне актуальной. Цель исследования. Повышение эффективности мер профилактики внезапных состояний во время занятий физической культурой школьников путем разработки и внедрения методики оперативной диагностики уровня физического здоровья, системы информатизации учителей и учеников, и методики оперативной коррекции тренировочных нагрузок. Объект и методы исследования. В наблюдения были включены 58 учеников одиннадцатых классов Днепропетровского областного медицинского лицея «Днипро» в возрасте от 15 до 17 лет (средний возраст составил 16,4 ± 2,3 лет). Среди обследованных было 33 девушки (56,9%) и 25 юношей (43,1%). Методы. Уровень физического развития исследовали с помощью метода антропометрии. Рост и масса тела исследовались по стандартным методикам. Оценку физического развития осуществляли методом индексов, для чего рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). Состав тела, в частности степень развития подкожно-жировой клетчатки определяли методом калиперометрии (ПЖК). Физическая работоспособность определялась с помощью индекса Руфье (ИР). В процессе исследования случайным образом ученики были распределены на 2 группы наблюдения. К I группе были включены 29 школьников, для которых было предложено перед каждым уроком физического воспитания рассчитывать ИР с последующей коррекцией физических нагрузок в течение следующего урока физического воспитания по разработанной методике. При измерении ИР ученики всех классов распределялись на группы физического воспитания: основная, подготовительная и специальная. В основную группу были отнесены те ученики, ИP которых был отличный и хороший, в подготовительную – удовлетворительный, а в специальную – неудовлетворительный и плохой. В случае зачисления школьника в подготовительную группу уровень физической нагрузки снижали на 25%. Для учеников специальной группы уровень снижения физических нагрузок достигал 50%. К II группы вошли 29 школьников соответствующего возраста и пола. В этой группе не проводилось корректировки уровня физических нагрузок на уроках физического воспитания, они выполняли нагрузки согласно утвержденной программы. Оперативный контроль уровня физического здоровья, который определялся с учетом наличия факторов риска, уровня физического развития и физической работоспособности, проводился с использованием разработанного мобильного приложения «Health», которое было создано в браузерной среде «Thunkable». Выводы. Разработана и внедрена методика экспресс-диагностики физического здоровья школьников и оперативной корректировки распределения на медицинские группы с последующей оптимизацией физических нагрузок во время занятий физическим воспитанием улучшила уровень физического здоровья учащихся. Разработана и внедрена методика экспресс-диагностики физического здоровья учащихся с помощью созданного мобильного приложения «Health», которая предоставила возможность учителю оперативно корректировать распределение школьников на медицинские группы по уровню физического здоровья, информировать педагогов, учащихся и родителей, а также оптимизировать физические нагрузки во время уроков физического воспитания. The increasing in the incidence of sudden deaths among young people during physical training and sports is already worrying not only professionals in the field of medicine and physical education, but also worries parents and children. According to the literature, most of these conditions are associated with latent pathology of the cardiovascular system, which is not detected by routine screening. Justification of available effective tools for early diagnosis and timely correction of training loads can be a way to solve this problem. Therefore, the development of a program for rapid diagnosis of physical health of schoolchildren is extremely important. The aim of the study. Improving the effectiveness of measures to prevent sudden conditions during physical education of schoolchildren, through the development and implementation of methods for rapid diagnosis of physical health, the system of informatization of teachers and students and methods for correcting training loads. Object and methods of research. We conducted a study of 58 students aged 15-17 years, who used the mobile application to determine indicators for distribution to medical groups and to adjust physical activity during physical education classes. Methods. The level of physical development was investigated using the method of anthropometry. Assessment of physical development was carried out by the method of indices, for which the body mass index (MI) was calculated. Body composition, in particular the degree of development of subcutaneous fat (BF) was determined by caliperometry. Physical performance was determined by the Rufier test (RT). Research results and their discussion. In the theory and practice of physical education of school-age children there is a problem of choosing a method of diagnosing the functional state of the cardiovascular system during physical education, in particular, given the limited time and availability of complex equipment. Thus, the idea of creating a mobile application that would allow teachers, students and their parents to quickly receive information about the level of physical health of adolescents (15 years and older). The Health mobile application was created in the Thunkable browser environment, which was used to determine MI, RT and BF. During the semester from September to December, an experimental implementation of the mobile application “Health” was conducted. At the beginning of the semester, in September, the results of the Rufier index did not differ statistically significantly in the two observation groups. At the end of the semester, the main group increased from 55.16% of students to 62.07%, ie by 6.91%. The preparatory group decreased by 1.69%. The percentage of students assigned to the special medical group was 15.52% at the end of the semester, which indicates a decrease in the percentage of this group by 5.18%. The study determined the level of physical development and physical health of 11th grade students. Indicators of the level of physical development of schoolchildren indicate that their values correspond to the biological patterns inherent in this group of adolescents. Conclusions. A method of rapid diagnostics of the level of physical health was introduced with the help of the mobile application “Health”, which provided an opportunity to quickly adjust the distribution of students to medical groups and adjust the level of physical activity. The application of the method of rapid diagnosis of physical health of schoolchildren and prompt adjustment of the distribution of students into medical groups with further optimization of physical activity during physical education led to a statistically significant decrease in the percentage of students with poor and unsatisfactory Rufye’s index by 6.90% and 3,43%, respectively (p <0.05), and reducing its average value to 8.16±0.95 c.u, which differed significantly from the control group, where it was 9.82±1.01 c.u., at the end of the academic term. According to the results of the repeated medical examination at the end of the academic semester after the application of the developed methodology, the percentage of students assigned to a special medical group decreased by 5.18%.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.29254/2077-4214-2020-4-158-310-314
Uncontrolled Keywords: раптові стани у школярів, фізичні навантаження, експрес-діагностика рівня фізичного здоров’я; внезапные состояния у школьников, физические нагрузки, экспресс-диагностика уровня физического здоровья; sudden conditions in schoolchildren, physical exertions, express diagnosis of physical health.
Subjects: Physical rehabilitation, Sports Medicine
Divisions: Departments > Department of Physical Rehabilitation, Sports Medicine and valeologii
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 22 Dec 2021 16:32
Last Modified: 22 Dec 2021 16:32
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7260

Actions (login required)

View Item View Item