Influence of coherent properties of water on biological growth of plants

Mintser, O.P. and Pesotskaya, L.A. and Gorovaya, A.I. and Glukhova, N.V. and Shchukina, O.S. (2021) Influence of coherent properties of water on biological growth of plants. Український журнал медицини, біології та спорту = Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport, Т. 6 (№ 6). pp. 267-274. ISSN 2415-3060 (Print), 2522-4972 (Online)

[img] Text
jmbs0-2021-6-6-267.pdf

Download (297kB)
Official URL: https://jmbs.com.ua/

Abstract

The purpose of the research was to study the effect of Allium cepa L on the growth processes of the coherent properties of various water sources and samples of distilled and natural water with the electrophysical properties of the original samples transferred to them. Materials and methods. The Kirlian gas-discharge glow of water droplets was recorded on an X-ray film. We used histograms of the luminescence corona brightness, calculated the values of the Euclidean distance for the medians of the heights of the histogram columns and for the differences in the medians in adjacent intervals. The values during of the research were compared with similar parameters of pre-formed samples of images of typical waters (distilled, tap water, from natural sources outside and from the territories of monasteries), as well as water samples with an established type and degree of coherence. The objects of the growth test were onion plants – Allium cepa L. The height of the seedlings, the length of the roots were estimated, and their dry weight was determined. Results and discussion. The identity of the signs of coherence in most samples of electrophysical (energy-informational) copies of water from original sources, the correspondence between the results of the growth test and the properties of water coherence were revealed. There was an increase in the biomass of the test culture when grown on samples with dextrorotatory coherence of water as its degree increased. With levorotatory polarization of water coherence, the biomass decreases with an increase in its degree. The study showed the possibility of transferring the electrophysical properties of various samples of natural water both to distilled water and to other water samples from natural sources. We experimentally demonstrated the possibility of transferring the quantum properties of liquid-phase objects for the preparation and use of biologically active substances in agriculture, biology and medicine without their side effects. Conclusion. Kirlian photography of water can be used as an additional way of express-indication of the physical state of the water basins of the biosphere, including the quality of drinking water by their coherent properties. It is perspective to study the effects of water sources with certain coherent properties on the growth processes of certain plant species and their parts. Метою досліджень було вивчення впливу на ростові процеси Allium cepa L. когерентних властивостей різних водних джерел і зразків дистильованої і природної води з перенесеними на них електрофізичними властивостями оригінальних зразків. Матеріал та методи. Реєстрували кірліанівське газорозрядне світіння крапель води на рентгенівських плівках. Використовували гістограми яскравості корони світіння, розраховували значення евклідової відстані для медіан висот стовпців гістограми, і для різниць медіан в сусідніх інтервалах. В ході досліджень проводили порівняння величин з аналогічними параметрами попередньо сформованих вибірок зображень типових вод (дистильована, водопровідна, з природних джерел поза і з територій монастирів), а також зразків води з встановленим типом і ступенем когерентності. Об’єктом ростового тесту були рослини цибулі – Allium cepa L. Оцінювали висоту проростків, довжину корінців, і визначали їх суху масу. Результати. Виявлено тотожність ознак когерентності у більшості зразків електрофізичних (енергоінформаційних) копій води з оригінальних джерел, відповідності між результатами ростового тесту і властивостями когерентності води. Мало місце збільшення біомаси тест-культури при вирощуванні на зразках з правообертальною когерентністю води в міру збільшення її ступеня. При лівообертальній поляризації когерентності води зі збільшенням її ступеня біомаса зменшується. Проведене дослідження показало можливість перенесення електрофізичних властивостей різних зразків природної води як на дистильовану воду, так і на інші зразки води з природних джерел. Висновки. Експериментально продемонстровано можливість перенесення квантових властивостей жидкофазних об’єктів для приготування і використання біологічно активних речовин в сільському господарстві, біології та медицині без їх побічних ефектів. Кірліанфотографія води може бути використана в якості додаткового способу експрес-індикації фізичного стану водних басейнів біосфери, в тому числі якості питних вод по їх когерентним властивостями. Целью исследований явилось изучение влияния на ростовые процессы Allium cepa L. когерентных свойств различных водных источников и образцов дистиллированной и природной воды с перенесенными на них электрофизическими свойствами оригинальных образцов. Материал и методы. Регистрировали кирлиановское газоразрядное свечение капель воды на ренгеновской пленке. Использовали гистограммы яркости короны свечения, рассчитывали значения Евклидового расстояния для медиан высот столбцов гистограммы и для разниц медиан в соседних интервалах. В ходе исследований проводили сравнение величин с аналогичными параметрами предварительно сформированных выборок изображений типовых вод (дистиллированная, водопроводная, из природных источников вне и с территорий монастырей), а также образцов воды с установленным типом и степенью когерентности. Объектом ростового теста были растения лука – Allium cepa L. Оценивали высоту проростков, длину корешков и определяли их сухую массу. Результаты. Выявлены тождественность признаков когерентности у большинства образцов электрофизических (энергоинформационных) копий воды с оригинальных источников, соответствия между результатами ростового теста и свойствами когерентности воды. Имело место увеличение биомассы тест-культуры при выращивании на образцах с правовращающей когерентностью воды по мере увеличения ее степени. При левовращающей поляризации когерентности воды с увеличением ее степени биомасса уменьшается. Проведенное исследование показало возможность переноса электрофизических свойств различных образцов природной воды как на дистиллированную воду, так и на другие образцы воды из природных источников. Выводы. Экспериментально продемонстрирована возможность переноса квантовых свойств жидкофазных объектов для приготовления и использования биологически активных веществ в сельском хозяйстве, биологии и медицине без их побочных действий. Кирлианфотография воды может быть использована в качестве дополнительного способа экспресс-индикации физического состояния водных бассейнов биосферы, в том числе качества питьевых вод по их когерентным свойствам.

Item Type: Article
Additional Information: https://doi.org/10.26693/jmbs06.06.267
Uncontrolled Keywords: water coherence, electrophysical water copies, test-culture, onion, Kirlian photography; когерентність, вода, електрофізичні водні копії, тест-культура, кірліанфотографія; когерентность, вода, электрофизические водные копии, тест-культура, кирлианфотография.
Subjects: Biophysics
Medical Biology
Divisions: Departments > Department of Internal Medicine 3 (formerly - hospital therapy 2)
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 03 Feb 2022 08:59
Last Modified: 03 Feb 2022 08:59
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/7317

Actions (login required)

View Item View Item