Фізичний та функціональний стан сучасного студентства в процесі фізичної рекреаційної діяльності та здоров’язберігаючих технологій

Кий-Кокарєва, В.Г. and Завадська, Н.В. and Ліцоєва, О.М. (2020) Фізичний та функціональний стан сучасного студентства в процесі фізичної рекреаційної діяльності та здоров’язберігаючих технологій. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки = Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National University. Pedagogical Sciences (1 (332). pp. 74-84. ISSN 2227-2844 (Print), 2227-2844 (Online)

[img] Text
95ED~1.PDF

Download (474kB)
Official URL: http://visnyk.luguniv.edu.ua/index.php/vped/index

Abstract

Стаття присвячена дослідженню проблеми здоров’язбереження сучасної студентської молоді. Авторами статті викладено основні проблеми та тенденції, пов’язані з рівнем фізичного та функціонального стану сучасних студентів, технологіями збереження здоров’я та фізичною рекреаційною діяльністю студентської молоді. Позначені шляхи вирішення даних проблем. Важливою соціальною проблемою сучасного суспільства є зниження стану здоров’я студентської молоді. За останні роки визначилась катастрофічна тенденція росту кількості студентів з відхиленням в стані здоров’я і його низьким рівням. За період навчання стан здоров’я студентів значно погіршується. Стратегічним завданням сучасної освіти є виховання у молоді відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до вищої індивідуальної та суспільної цінності. Важливим напрямком діяльності сучасних навчальних закладів є пошук нових форм і методів зміцнення здоров’я, впровадження здоров’язберігаючих технологій, спрямованих на підвищення свідомого ставлення студентів до свого здоров’я, формування у них мотивації до збереження фізичного здоров’я. Сучасна система фізичного виховання відрізняється монотонністю та застарілістю і не сприяє задоволенню потреб у руховій активності та оздоровчих інтересів студентів, не може сформувати систему мотивів до регулярних фізичних занять. Саме ця ситуація вимагає пошуку нових шляхів в організації процесу фізичного виховання студентів. Метою дослідження є вивчення фізичного та функціонального стану студентів при впровадженні оздоровче-рекреаційних та здоров’язберігаючих технологій. У статті наведені результаті досліджень, що дозволяють судити про рівень фізичного та функціонального стану студентської молоді, яка систематично займається або не займається (займається епізодично) фізичною рекреаційною діяльністю (ФРД). Результати дослідження свідчать, що стан фізичного та функціонального розвитку студентів є переважно низьким та нижче середнього. При цьому зафіксована перевага більш високих результатів студентів, які систематично займались ФРД за всіма досліджуваними показниками, що доводить ефективність застосовуваної ФРД. Констатовано позитивний вплив ФРД на фізичний та функціональний стани сучасних студентів. Впровадження ФРД в освітній процес закладів вищої освіти, на нашу думку, буде сприяти вирішенню глобальної проблеми здоров’я сучасного студентства. Подальші дослідження будуть спрямовані на впровадження рекреаційних технологій в процес фізичного виховання в університеті та вивчення впливу цього на стан здоров’я студентів. The article is devoted to the study of the problem of preserving the health of modern students. The authors of the article describe the main problems and trends related to the level of physical and functional condition of modern students, technologies for preserving health and physical recreational activities of students. The ways to solve these problems are outlined. An important social problem of modern society is the decline in the health of students. In recent years, there has been a disastrous growth trend in the number of students with disabilities. During the training period, the health of students deteriorates significantly. The strategic goal of modern education is to educate young people to have a responsible attitude to their own health and the health of others as the highest individual and social value. An important activity of modern educational institutions is the search for new forms and methods of health promotion, the introduction of health-saving technologies aimed at increasing the conscious attitude of students to their health, forming their motivation to maintain physical health. The modern system of physical education is monotonous and outdated, and does not contribute to meeting the needs for physical activity and health-improving interests of students, can not form a system of motives for regular physical activities. This situation requires finding new ways to organize the process of physical education of students. The aim of the study is to study the physical and functional state of students in the implementation of recreational and health-saving technologies. In the content of the article, the results of research allow us to judge the level of physical and functional condition of students who regularly engage in FRD and do not engage in (or occasionally engage in) FRD. The results of the study indicate that the indicators of physical and functional development of students is mainly low and below average. However, the experiment recorded an advantage of the results of students who systematically engaged in FRD for all the studied indicators. This proves the effectiveness of using FRD to improve the physical and functional condition of modern students. In our opinion, the introduction of the FRD process in the educational process in higher education institutions will contribute to solving the global health problem of modern students. Further research will focus on the introduction of recreational technologies in the process of PHI at the University, and the impact of this on the health of students.

Item Type: Article
Additional Information: Кий-Кокарєва, В. Г., Завадська, Н. В., & Ліцоєва, О. М. (2020). Фізичний та функціональний стан сучасного студентства в процесі фізичної рекреаційної діяльності та здоров’язберегаючих технологій. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, (1(332), 74–84. https://doi.org/10.12958/2227-2844-2020-1(332)-74-84
Uncontrolled Keywords: здоров’язбереження, фізична рекреаційна діяльність, фізичний та функціональний стан, студент; здоровьесбережение, физическая рекреационная деятельность, физическое и функциональное состояние, студент; health saving, physical recreational activity, physical and functional state, student.
Subjects: Social medicine
Physical Culture and Sport
Divisions: Faculty of Postgraduate Education > Department of social medicine, public health and health care management
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 16 Mar 2023 11:40
Last Modified: 16 Mar 2023 11:51
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/8226

Actions (login required)

View Item View Item