Еколого-мікроморфологічна характеристика ґрунтотворних процесів біогеоценозів верхньої третини байраку глибокого

Стрижак, О.В. and Земляний, О.А. and Ломига, Л.Л. (2021) Еколого-мікроморфологічна характеристика ґрунтотворних процесів біогеоценозів верхньої третини байраку глибокого. Вісник проблем біології і медицини = Bulletin of problems biology and medicine, Вип. 1 (159). pp. 138-143. ISSN 2077-4214 (Print), 2523-4110 (Online)

[img] Text
ЕКОЛОГО-МІКРОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ҐРУНТОТВОРНИХ ПРОЦЕСІВ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ВЕРХНЬОЇ ТРЕТИНИ БАЙРАКУ ГЛИБОКОГО.pdf

Download (371kB)
Official URL: https://vpbm.com.ua/ua/

Abstract

Особливе значення для степової зони України мають лісові біогеоценози, які є унікальними азональним, а також інтразональними екосистемами з максимальною концентрацією видового, ценотичного, ґрунтового та ландшафтного різноманіття. Їх стале функціонування та охорона є невід’ємною частиною збереження біорізноманіття та запобігання опустелювання природних ресурсів України. Мета дослідження: виявити вплив компонентів лісових біогеоценозів на едафотоп, з вичленення факторів, що приймають у формуванні мікроформ досліджуваних ґрунтів, а саме: як впливає рослинність та ґрунтова фауна на формування мікроагрегатів, порового простору, органічної частини ґрунту; виявити вплив абіотичних факторів, таких як рельєфу, підстилаючих порід на властивості грунтового профілю загалом, а також і його окремих генетичних горизонтів. Виявити закономірності впливу досліджуємих факторів на мікроморфологічні властивості досліджуваних ґрунтових педонів. Дослідження проводились в верхній третині байраку Глибокий що знаходиться біля с. Андріївка Новомосковського району Дніпропетровської області. Виявлені основні мікроморфологічні властивості і фактори які обумовлюють специфіку організації ґрунтів. Основні фактори, які впливають на мікроморфологічну організацію ґрунтів байрака Глибокий – біотичний та особливості рельєфу. Біологічний фактор – створює особливі мікроморфологічні властивості ґрунтів верхньої третини байраку Глибокий. Це проявляється в оструктуренні, розвиненій системі пор верхніх горизонтів та наявності рослинних залишків на різних стадіях розкладання. Внаслідок активної діяльності ґрунтової фауни утворюються копролітові горизонти. Для ґрунтів верхньої третини байраку характерний великий вміст рослин них залишків у верхніх горизонтах. З глибиною їх кількість зменшується, поровий простір добре розвинений, біогенного походження. З глибиною пористість та структуроутворення погіршується та змінюється їх генезис – з біогенного на абіотичні. Застосовувались методи польового та лабораторного визначення морфологічних властивостей генетичних горизонтів ґрунтів. Of particular importance for the steppe zone of Ukraine are forest biogeocenoses, which are uniquea zonal and intrazonal ecosystems with the maximum concentration of species, coenotic, soil and landscape diversity. Their sustainable functioning and protection is an integral part of biodiversity conservation and prevention of desertification of Ukraine’s natural resources. The purpose of the study: to identify the influence of components of forest biogeocenoses on the edaphotope, to isolate the factors that take in the formation of microforms of the studied soils, namely: how vegetation and soil faun aaffect the formation of microaggregates, pore space, organic soil; identify the influence of abiotic factors, such as relief, underlying rocks on the properties of the soil profile as a whole and its individual genetic horizons. Identify the patterns of influence of the tracked factors on the micromorphological properties of the studied soil pedons. The researchwas carried outin the upperthird oftheHlybokyiravine nearthe village ofAndriyivka, Novomoskovsk district, Dnipropetrovsk region. The main micromorphological properties and factors that determine the specifics of soil organization are identified. The main factors influencing the micromorphological organization of the soil ravine Hlybokyi – biotic and relief features. This is manifested in the structure, the developed pore system of the upper horizons and the presence of plant residues at different stages of decomposition. Due to the active activity of the soil fauna, coprolite horizons are formed. The soils of the upper third of the ravine are characterized by a high content of plant residues in the upper horizons. With depth, their number decreases, the pore space is well developed, of biogenic origin. With depth, the porosity and structure formation deteriorates and their genesis changes – from biogenic to abiotic. Methods of field and laboratory determination of morphological properties of soil genetic horizons were used.

Item Type: Article
Additional Information: DOI 10.29254/2077-4214-2021-1-159-138-143
Uncontrolled Keywords: мікроморфологічні особливості, біологічні фактори, байрачні ліси, кутани; micromorphological features, biological factors, ravines, cutans.
Subjects: Biology with the fundamentals of genetics
Ecology
Divisions: Departments > Department of Medical Biology, Botany and Pharmacognosy
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 27 Aug 2021 15:37
Last Modified: 10 May 2022 11:18
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/6856

Actions (login required)

View Item View Item