Стан респіраторного мікробіоценозу при муковісцидозі у дітей та експериментальне обґрунтування його корекції

Іщенко, О.В. (2022) Стан респіраторного мікробіоценозу при муковісцидозі у дітей та експериментальне обґрунтування його корекції. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Дніпровський державний медичний університет.

[img] Text
Дисертація_Іщенко ОВ (1).pdf

Download (4MB)

Abstract

Ishchenko O. V. Respiratory microbiome in children with cystic fibrosis and experimental grounding of its correction. – Qualification scientific work with the manuscript copyright. The thesis for a Doctor of Philosophy degree in the specialty 222 «Medicine» – Dnipro State Medical University, Dnipro, 2022. The dissertation was performed in the department of microbiology, virology, immunology and epidemiology, Dnipro State Medical University. The dissertation is a fragment of research of the department of microbiology, virology, immunology and epidemiology and the department of propaedeutics of children's diseases, Dnipro State Medical University «Bronchitis in children with comorbid conditions: clinical course and their modern etiology» (state registration № 0116U004962), terms of performing 01.2018– 11.2021. The dissertation is also a fragment of the research work of the department of microbiology, virology, immunology and epidemiology of the Dnipro State Medical University «Determination of the level of antimicrobial peptides in children with cystic fibrosis in children» (according to the Biocodex National Research Grant), completion date 12.2021 – 12.2022. The dissertation is devoted to an important component of medical care of patients with cystic fibrosis (CF), namely microbiological support. The microbiological profile of the respiratory tract is evaluated during the complex examination of patients with CF and the planning of a treatment strategy and is also important for the organization of infection control measures. The aim of this work was to boost the clearance of the respiratory pathobionts in children with cystic fibrosis (CF) based on the study of the spectrum of respiratory tract colonizers, their sensitivity to antimicrobial agents, probiotic microorganisms, and environmental conditions. In order to solve the problems in the dissertation, a microbiological study of the respiratory specimens was carried out with assesment of the morphological and tinctorial, biochemical, antagonistic, adhesive properies and biofilm-forming ability of the obtained isolates and their profile of the sensitivity to antibiotics; immunological examination of sputum was performed with determination of the concentration of hBD-2 and hCAP-18/LL-37 by the sandwich ELISA as well as assesment of the nature and intensity of cellular infiltration in the respiratory tract using light microscopy; mathematical and statistical methods. The specimens included sputum, oropharyngeal swabs, bronchoalveolar lavage (BAL), nasopharyngeal swabs. There were 32 children aged 2 months to 18 years enrolled in the study, the average age of inclusion was 9.26 (0.35). During the study, 315 respiratory samples were collected. All collected samples gave growth. The overall prevalence of the obtained isolates was 2.5 per 1 determination. In total, 776 unique isolates were obtained in the study. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії, галузь знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальність – 222 «Медицина». – Міністерство охорони здоров’я України, Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, 2022 р. Дисертаційна робота виконана на кафедрі мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпровського державного медичного університету. Дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології та кафедри пропедевтики дитячих хвороб Дніпровського державного медичного університету «Бронхіти у дітей з коморбідними станами: клінічний перебіг та їх сучасна етіологія» (№ державної реєстрації 0116U004962), термін виконання 01.2017 – 11.2021 р. р. Дисертаційна робота також є фрагментом виконання науково-дослідної роботи кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології Дніпровського державного медичного університету «Визначення рівня протимікробних пептидів при муковісцидозі у дітей» (згідно з Національним дослідницьким грантом Biocodex), термін виконання 12.2021–12.2022 р. р. Дисертація присвячена важливому компоненту надання медичної допомоги хворим на муковісцидоз (МВ), а саме мікробіологічному супроводу. Мікробіологічний профіль дихальний шляхів пділягає оцінці при комплексному обстеженні пацієнтів з МВ та складанні плану лікування, а також є також важливим для організації заходів інфекційного контролю. Метою даної роботи було підвищення ефективності кліренсу патобіотів в респіраторному тракті дітей з МВ на основі вивчення спектру колонізаторів, їх чутливості до антибактеріальних засобів, пробіотичних мікроорганізмів та умов середовища. Для вирішення поставлених задач при виконанні дисертаційної роботи проводилося мікробіологічне дослідження зразків з дихальних шляхів з вивченням морфологічних та тинкторіальних, біохімічних, антагоністичних, адгезивних, біоплівкоутворюючих властивостей отриманих ізолятів та їх профілю хімітеорапевтичної чутливості; імунологічне дослідження мокротиння – визначення концентрації hBD-2 та hCAP-18/LL-37 методом sandwich-ІФА, а також характеру та інтенсивності клітинної інфільтрації в дихальних шляхах з використанням світлової мікроскопії; математико-статистичні. Матеріал – мокротиння, орофарингеальні мазки, промивні води бронхоальвеолярного лаважу (БАЛ), мазки з носоглотки. У дослідженні взяли участь 32 дитини віком від 2 місяців до 18 років, середній вік включення в дослідження становив 9,26 (0,35) років. Протягом дослідження було зібрано 315 проб з дихальних шляхів. Усі відібрані зразки дали позитивний ріст. Загальна поширеність отриманих ізолятів становила 2,5 на 1 визначення. Загалом у дослідженні отримано 776 унікальних ізоляти.

Item Type: Thesis (["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined])
Uncontrolled Keywords: cystic fibrosis, microbiocenosis, microbial flora, microbiological profile, dysbiosis, microbiota, microbiological monitoring, microorganisms, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Aerococcus viridans, MRSA, Aerococcus, phenotype, small colony variants, mucoid phenotype, MRSA, pathogens, biofilms, resistance, cytokines, cathelicidin, hCAP-18/LL-37, β-defensins, human-βdefensin-2, antimicrobial peptides, nonspecific immunity, cellular immunity, sputum, inflammation, bronchoalveolar secretions, children, lungs, autoprobiotics, antibacterial and antimycotic action, autosymbionts, cultivation of aerococci; муковісцидоз, мікробіоценоз, мікробіота, мікробна флора, дисбіоз, мікробіологічний профіль, мікробіологічний моніторинг, мікроорганізми, патогени, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Bacillus subtillis, Aerococcus viridans, MRSA, фенотип, малі колоніальні форми, мукоїдний фенотип, біоплівки, резистентність, цитокіни, антимікробні пептиди, кателіцидин, hCAP18/LL-37, β-дефензини, людський β-дефензин-2, неспецифічний імунітет, клітинний імунітет, мокротиння, запалення, бронхоальвеолярний секрет, діти, легені, аутопробіотики, антибактеріальна та антимікотична дія, аутосимбіонти, культивація аерококів.
Subjects: Microbiology, Virology and Immunology
Divisions: Departments > Department of Microbiology, virology, immunology and epidemiology
Depositing User: Елена Шрамко
Date Deposited: 23 Jan 2023 09:10
Last Modified: 23 Jan 2023 09:10
URI: http://repo.dma.dp.ua/id/eprint/8102

Actions (login required)

View Item View Item